Cape Breton's Magazine

> Issue 63 > Page 79 - A Story Told in Gaelic and in English - "Tachraidh na Daoine far Nach Tachair na Cnuic"

Page 79 - A Story Told in Gaelic and in English - "Tachraidh na Daoine far Nach Tachair na Cnuic"

Published by Ronald Caplan on 1993/6/1 (199 reads)
 

deachd agus 'se Ruairidh M6r fh'in gu dearbh a bha toilichte a bhi nam measg. Cha bu luaithe a thraghadh e gloinne na bha e air a lionadh a rithist. Bha iad ann an sin, gu sunndach ag innse stoiridhean agus ag gabhail orain. Ach, turus na du- naidh an ceann tearmuinn dh'fhas Ruairidh bochd l'n. Bha sogan cho math orra uile 's iad cho cridheil 's cho sunndach 's nach tug e fainear gun robh e ag 51 m6ran. Dh'fhoighneachd e do dh'fhearr far an robh an tigh beag. Dh'innseadh sin dha, agus dh'fhaibh Ruairidh sios an staidhir gu faothachadh fhaighinn 's cuisean a cur cabhaig air, ach 'sann a bha e air dalladh 16is an deoch laidir. Bha tairnealaich na cheann 's bha iosgadan a lubadh 's cha robh fios aige c'aite an robh e; chunnaic e an d6rus a bhli se6 c6 dhiubh agus dh'fhosgail e e. Ge d6 bha sin ach am "Boiler Room." Thuit Ruairidh a stigh an comhair a chinn agus chaidil e air t6rr guail a bha sin. C6 dhiubh, 'nuair a dhilisg e agus a dh'fhdsgail e a shuilean, thainig am fear a bha a' coimhead thairis air na teintean, tha e c61tach, agus dh'fh6sgail e d6rus a bhoighleir agus 1' m6riaruinn ruinn e starraraich 'san ghual, goirid far an robh Ruairidh na laighe. Choimhead Ruairidh suas air agus bha aodann cho diibh ris an t-suith. Bha teine na chraoslach agus an lasair a falbh na srada- gan. Thubhairt Ruairidh ris fh'in, "0, feu? maidh gun do th'eug mise an raoir agus tha mi ann an Ifrinn." Dh'fhoighneachd am fear m6r grannda a bha na sheasamh as a chionn dha ann an Gaidh? lig, "Co as an tainig thusa?" Chuir se6 MacNEIL*S MOTEL Wi'iHH'I'iHii'lifKVirf'Iilgl'ifilgH the best in comfort and accommodation Trans-Canada Highway 105, Bras d'Or, Cape Breton BOC IBO 17 UNITS COLOUR CABLE T.V. ELECTRIC HEAT • some with microwaves & refrigerators • Overlooking the Bras d'Or Lakes (902)736-9106 * (902)736-2692 among them. No sooner would he empty the glass than it was filled again. And they were there, so happy, telling stories and singing songs. But the mishap of the trip, in the end of a spell, poor Big Rory got full. And they were all so jolly, and so happy, and so cheerful. And he didn't notice that he was drinking too much. And he asked one of the people, where was the little house. And he was told that. And Rory went down the stair to get relieved. And I suppose con? ditions were hurrying, and he was more or less blinded with the strong drink. And there was a dizziness in his head, and his legs were getting very soft, I guess. He did not know where he was, and he saw a door, this door, and however he opened it. And where was that but in the Boiler Room. And Rory fell in head first, and he slept on the heap of coal. However, when he woke up and opened his eyes, there was a big man come in. looking over the fires. And it appears that he Your Vacation Base • or Way Station* • at Bras d*Or: Good Ser'ce for Our Neighbours and Our Visitors READY TO RUN The McCulloch Roadrunner • V ' String Trimmer comes assembled (excepHorthe debris shield) and set to go! • Tough 21.2cc gas engine • Primer carburetor • 44" flex siiaft • Electronic ignition for easy starts • 17" cutting swatli and semi-automatic head YOUNG'S POWER EQUIPMENT LTD. Millville • Boularderie • Phone 674-2008 McCULLDCH CAPE BRETON TRAILER SALES Trans'Canada Highway 544_0157 ~ YOUR DEPENDABLE TRAILER DEALER ~ Come In and See Our Selection of NEW & USED HARD TOPS & TRAVEL TRAILERS • Visit Our Showroom for a Great Selection • MCantic Harvest 'staurant Breakfast, Lunch, and Dinner Specials Open Daily • 6:30 AM to 9:00 PM Catering to Banquets * & Any Special Occasions * Bras d'Or • on the Trans-Canada Hwy OPEN YEAR ROUND 736-2366 Trans-Canada High'ray at Bras d'Or
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download