Cape Breton's Magazine

> Issue 72 > Page 46 - Memories of Giant MacAskill In Gaelic from MacTalla, 1893

Page 46 - Memories of Giant MacAskill In Gaelic from MacTalla, 1893

Published by Ronald Caplan on 1997/6/1 (448 reads)
 

Chasguill. Air a thilleadh as na h eilea- nan sin bha 'n luing anns an robh air a ruith le creachadairean, agus mur biodh a neart sa threine, bha i air a glacadh, 's na bh'air bord air an marbhadh. An deigh so bha e am baile New Orleans, far an deachidh geall a chuir ris nach togadh e acaire soithich 'san robh tunna chudthrom. Thog e 'n t-acaire gun strith 's chuir e air a ghuallinn e, ach nuair a bha e 'ga leigeil air an Iar rug e air ghualla air 's cha deachidh e na aite fhein riamh tuil? leadh. Tha moran dhe'n bharail gu robh rud- eigin aige so ri dheanamh ri bhas. Chaidh e rithist do'n Spainn far am fac' e sabaid nan tarbh agus iomadh ni eile nach fhac e riamh roimhe, 's nach robh idir a tighinn ri chail. Ged a b'i 'n Spainn du- thich 'sam bu mho rinn e dh-airgiod, dh- fhas e cho coma dhi 's de chleachdannan an t-sluaigh, 's gu robh fadachd air an rui- geadh e a dhachidh fhein. Thanig e dha? chidh 'se ann an droch shlainte. Thoisich e air ceannachd, 's air iasgach a bhra- dain, 's shoirbhich leis gu math. Chean- nich e fearann do gach aon de 'bhraithre? an, 's dh-fhag e iad uile gu math air an doigh. Anns gach gluasad a rinn e bha e nochdadh gu robh e caoimhneil agus ona- rach, agus bha e na dhuine air dheagh ghiulain fad a bheatha. Cha robh e ach ochd bliadhna fichead nuair a dh-eug e. Ghabh e fiabhrus trom a lean ris nine fhada 'sa thug a bhas. Bha a chiste- laidhe 's na chuireadh a chorp tri troidhean deug a dh-fhad. Bha e air adhlacadh am Baile-nan-Gall, far a bheil an uaigh aige air a comharrachadh le claich air a bheil ainm sgriobhta, agus am a bhreith 'sa bhais. NOW AT 616 Keltic Drive SYDNEY Motor Cycle Shop 539-7644 • 539-1730 HONDA. Equipment FOREMAN* 400 • THE FUTURE OF ATVs ' Super-low first gear ' 5-speed transmission with revei • 395cc single-cylinder air-cooled 4-stroke engine and which caused his death. The coffin where they put his body was thirteen feet long. He was buried at Englishtown, where his grave is marked by a stone on which is inscribed his name and the dates of his birth and death. Our thanks to D. J. MacDonald, French River, for his help. The photos in this article are taken from The Cape Breton Giant, by James D. Gillis. This 1893 book is a Cape Breton Classic, and so is its author. An early oral historian, Gillis sought out those who knew both the story and the leg? ends. He went to the grounds, meas? ured the grave. And then, not finding quite enough for a book, he used ele? ments of information about The Giant as an excuse to write about his other two passions • Scottish Heritage and Cape Breton Island. The result is an in? formative, entertaining, outrageous book • a book about not one but two singular Cape Bretoners: The Giant Angus MacAskill, and the author, James D. Gillis! Including Thomas Raddall's memoir of Gillis's1945 visit to Halifax, the new edition of The Cape Breton Giant is 72 pages for $6.95, in bookstores, or... SEE PAGE 34 TO ORDER. 's. Stay Tuned am stereo through the Summer! "Welcome to Cape Breton" 9:00 am to 10:00 am FEATURING • Traditional Music Local Cape Breton Information • Tourist Destinations & • Special Events CJCB AM Stereo- Cape Breton's Super Station! We want you Xo go away. • IN COMFORT • 181 Charlotte Stn'et 5394800 Mayflower MaU 564'600 m Maritime Mariin Travel We Know Travel Best. 46
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download