Page 21 - Reiteach, A Scottish Engagement Rite
ISSUE : Issue 5
Published by Ronald Caplan on 1973/7/1
Sometimes a Reiteach would not come out at all as planned. Tommy Peggy MacDonald of Breton Cove told us the following story of a man who was to be married and some time after the Reiteach the girl jilted him. But the young men of the neighborhood were determined to have a wedding, as well as the fine party that would certainly follow. So they concocted a scheme to take him another night and ask for the hand of a girl he had never met • and this is the story and a hint of the happy life that followed, Moran bhliadhnaichean air ais bha 'n cleachdadh anns an duthaich'seo, 'nuair a bha gille agus nighean a' falbh cuideachd uine, bha iad a' deanamh reiteach ri parantan na h-ighinn mus posadh iad, Aon uair thachair gu robh reiteach gu bhith air a dhea- namh air a Chladach-a-Tuath ann a sheo, 's bha h-uile dad air a chur air doigh eadar an gille agus an nighean; bha iad, mar a chanadh iad anns an t-seann tide, air na **pairings" a cheannach • an t-aodach a bha iad a' dol a chur oirre 'nuair a bhiodh iad'a posadh, Ach mus tainig tide na reiteach dh'fhag an nighean an gille agus chuir i cul ris, 'S bha h-uile dad aigesan deiseil son a phbsaidh, 's bha h-uile dad aicese deiseil son a* phosaidh, Ach bha cuid mhor dha na gillean oga bha 's an duthaich, a bha 'n aon aois ris a* ghille bha dol a phosadh, bha iad a* f aicinn gu robh iad gu bhith mach as banais, 'S bha iad gle dheonach gu faigheadh iad banais, 's rinn iad suas eadar iad fhein gu feuchadh iad ri nighean fhaighinn dha'n ghille a phosadh e. Sin mar a thachair, Chaidh coig no sianar aca aon oidhche 's fhuair iad cuideachd 's fhuair iad botul de dh' uisge beatha, 's chaidh iad a choimhead air nighean araid a bha 's an duthaich. Cha robh innte ach nighean og; cha robh i ach mu thimchioll air naoi bliadhna deug a dh'aois. Fhuair iad cuideachd co-dhiubh 's chaidh iad suas gu aite na h-ighinn leis a' bhotul uisge beatha, no ??s docha gu robh dha dhiubh aca, Fhuair iad na par ant an an darna taobh 's thug iad dhaibh drama no dh' de dh'uisge beatha, '' dh'innis iad an turas air an robh iad, Bha iad a' coimhead airson lamh na h-ighinn "big a bha 's an dachaidh, leis gun do chuir an nighean cul ris. Chuir iad (Eaitwo Atttuiufa Sc Art 238 Charlotte Street Sydney, Nova Scotia Phone 539-6333 BAGNELL'S GIFT CENTER Louisbourg Quality Wool Clothing Hardy Amies Suits, Shirts & Ties Christian Dior Suits Viyella Shirts Hudson Bay Blankets & Jackets i 303 Charlotte Street, Sydney "The Home of Hospitality" WANDLYN Motor-Inns Sydney A B A D A K In the good old Summertime • golden by? gone days when the milk and butter were kept in an icy cold spring. If you have keep cool problems, check our gold old fashioned pricing on free? zers and frost free refrigerators. An oil stove keeping you in hot water all Summer • We can keep your kitchen cool and give you more hot water than you'll ever need by installing an elec? tric water heater and a new Self-Clean electric range* Shop Cash, Chargex or NSPC financing, Baddeck Hardware & Electrical Phone 295-2507 uape Breton's Magazine/21
Cape Breton's Magazine