Page 51 - A Visit with Wilfred Prosper, Eskasoni
ISSUE : Issue 38
Published by Ronald Caplan on 1985/1/1
e'7 02-'795 AVNy31NI • B>|La:'s SZ6I '''i Sui-'tnp U9>|e:; SMdeu6o:'OL|d a-|/'3H XVJinVH 'M' JO saLdoo UQj. '>|3LMSUnvtg M9N j.0 A''LSUaALUfl ''"g>'4 PI-'gQ 0' pue 'a[3Lq'jg aiiq. j'o X'dop e i|q.LM sn 6uL/C[ddns adj 'uo:;aug adej j-o aBa[[03 /C:;LSuaALun '/CeuAL[[L93eii' uog o:' s>|ueL|:' anp 'sgei -'gqt'g'das-c'snSny 'abyjiBM nVIJOS "! • patjSLLqnd q-saij. seM q.i • saaA'OLdiuj peou - L Lg' j.0 pooL|uai|q.oug ueipeuep aq:' uoj. aayoM qojeas -au B 'PLog 'w bubs /Cq ua:}.:'UM sbm atOL'B sim id"l3H 'oj- s[BaddB ua:}.LUM atii "/Cbmb 5uLULd puB pe>|Bu '6uLAUBq.s q-uamoLu AuaA SLL|:' :'B auB'oqM 'stnos ublpbubo 'pnoud (OOO'OZ) puBsnoLi:' yCq.uaAas uaAO auB auaL|:' 'uot'aug adBQ ul 'ol:;ub[:'V aqq. j.o auoqs aLi:' uo 'bpbubq j.o aauuoo bii -q.LL B UL q.BL|:' papuLUiau aq sn %3[ aiuLq.UBaiu aqq. uj • 6uLaq-[[aM m hi lbldos j.o sq.0Bj. aL|:' oi 'suaMod lbldos puB LB.La:'snpuL /'[['ei -Dadsa puB 'aj.L[ j.o sapooi j.o 'smb[ j.o aDuaq.SLxa aqq. a:iBLau q.sniu aw ' {['e aAoqB puy "pat'uBuB aoj. aBBsn ao q.LqBL| A'UB a>|Bq. q.ou q.snLU a' • :}.spLLu uno ul aj-Lj. J.0 aun:'XLj. puB uior'sno AuaAa 'mbl Aj'bab 'uoL:'n:'L:'s -UL /CuaAa JO aDuaq.SLxa bj{% uoj. uosBau aqq. puB /Cuoq. -SLL| aqq. oquL aqoad /CLSuLq.Bq.LsaL|un aM q.BL|q. 'anuLq. -uoo oq a'LLpBLB 'aauj. 'qsaaj. quBM aM 'l '/'UBSsa -oau SL q.1 'sn uodn /'bl aouBaouBj. puB aDuaaaj.j.LpuL ai_qBqaoj.uJ03 q.BL|q. saL>|3BL|S aqq. uioaj. aaaj. saAtasano a>|BL|s :isnui aw 'uaqq. sLOoqos Mau j.o 5uL>|aas aqq. uj • wau >|aas puB s[Ooqos p[0 aqq. aABat q.snLu aw uaqq 'uoiuiuBiu oq. saDLj.uDBS aqq. 'ssaussat -qq.na oq SLULq.3LA aqq. aas puB q.noqB saAa ano uunq aw SB pUB '.pa>|ULMpOOLl SUa>|BLUMBL pUB SMB [ J.0 'SviaBBj-P qqLBaM jo ssaussaLnqnu aqq. jo • 'mb[ aqq. ULL|q.LM • Al -a:'BuiLqL6aLL!- qq-LBaM dn BuLLLd j.o aoLq-OBud aqq qnoq -B uuBaL aM sv *soLq.LLOd AquBd uo puadap q.ouuBD ajvj • aDUBJ. B SL 'q.L MOU>| MOU aM SB pUB 'aaBuBp UL sl A'OBaooiuaa anuq 'a:'OA aqq. spLaLM puB sqfivAB oqM uodn spuadap ll' -'oJ- aoLqsnC puB auBj. -LaM aqq aaaqM pu/ • uaoi asLM aqq. auB 'apBUj_ aauj LBuoLq.LpBaq. ULaqq qqLM SLBuaqn aqq uou iusLUOLq.Daq. -oud ULaqq qq.LM saALq.BAuasuo3 aqq. uaqq.LaM 'aunD oq. soLqLLOd AquBd 'ssaLBuLUBau 'OLBqoas 'Bullpmbp aoj. /'qmbLUL sq.L ul paqBas-daap oo:' sl luaqsAs b qons • aouaLpaqo uoj. uodBaM b sb uoLq.BAUBq.s asn oq puB 'uaaqqauq ULaqq jo spaau L'qi-A aqq. uo apBuq. oq uaiu J.0 dnoaB b smollb qoLqM 'spooB s.pl'om aqq. j.o uoLq. -nquq-SLp puB uoLqonpoud jo uiaq.sAs b j.o uoLq.3aLJ.aa q-UBLLL.L'q B SL q.1 'soLqi-LOd A':'JiBd j.o q.Lnsau aqq Al -auaui q.ou sl qqBLLq puB ApaBBuq. uoq.aag adBQ aqi 'on .. • SBULUvABa,, pauuBaun ULaqq BuLALdi-qLn' PUB 'sqassB 6uLq.uaAUL '>|3oq.s BuLuaqBM 'sa.Lqunoq 6uLALa3au Abm sq.L uo saoB AuBdiuoo aqq. aL.LqM 'aj.LL jo q.so3 aqq. qqm ar'Bjnsuaui -IU03 uaAau auB saBBM aaaqM LSAaL aqq. q.B luaqq daa>| oq apBLu aq lL!-M 'sq.aoj.ja ApaoM 'sq.aoj.j.a 'sAbmlb SB q.ng 'qno aBBM b aALa3aa qou pLnoqs saa>|aoM aqq. qBqq papa3U03 aq uaAa Ablu qj -aqBr's LeL3UBULj. ana:; s,uoLq.Baodao3 aqq j.o pauBaLB aq Ablu saanBLj. puB sqoBj. aiuos q.nq ' Lnj.qqnop sl q.i 'uaaq aABq saaqqo AuBLu OS SB 'paq.uLoddB aq Abui uoLSSLOiuiOQ l''oH V iON'Lqc -uoL''sanbufi ipaAoadiuL aq saa>|aoM aqq j.o suoL:n.puo3 aqq ll.lm 'pe6uBq3'sBq BLq,03s baom ul :;uaLuuaaA09 A:;aBd aq:; :;Bqq. mom 'saoilq lL' i'' saL:;LLBaa aoBj. UBO oqM aq sl ubiu asLM aqq. :;ng • q.sBd aqq. j.o sa>|Bq. -SLLU aq:; aaB aan:;nj. aq:; oq. apmB pooB b saiuL:;:;j.o ''/. • sn Ufof 03 S'>iTT pinoA ov{a asoq' H'ifA sano' T>is x'i'PT'TPUT puB dnoaS sSBanoous 03 'uba puB 'ae' B2 3noqB aano oi{i spuaxaj jo dnoaS b aaB a' '''is 'TP''N ' OHT a09 'T'o'S BAON 'duiBDiaano 'ZLV xo9 (sjoopino OMl P spueu j) J! V uieid np siiuv sen 90e3-V33 aua-a : s:io-B:quoo ABp:'39W QS • ?-PZZ{ZOe) uoq.aag ad'o 'duiBDT:;3qo moaj SuxABai >)JBcl |BU0!iBN spuBjMBjH uoiejg edBQ ui s6u!ino!>lS>'Jlunoo.x • aLBOs aBBM I726I '''' '' >I-*om 0:; >|DBq oB 0:; BuLLL.LM aaaM uaiu aq:; 'LM'V ul aoj. 'AuBd -luoo aq:; q:;.LM q.uaLLiaL:;qas b BuL:;Baq.LqaB ul aAL:;Daj. -j.auL puB ssaLdLaq uaaq SBq aBj. os quauiuaaAog ['eio -ULAoad aqi • -qsaLV!-P s%i op 0:; :;no • sl 'u la lom "W Aoy 'aw 'q.uapLsaad aq:; j.o spaoM aq:; ul 'AuBd -uioo aqq. puB 'saBBM uoLq.BAaBq.s aoj. >|aoM oq. asnj.aa ALpaq-unBpun uaiu aqi -uaapLj-qo aq:; oq pooj. puas qou pLp q.nq 'AuBdiuoo aqq. j.o Aqaadoad aqq q.oaq.oad oq. suoLBaa auLUi aqq. oq. sdooaq. paq3:;BdsLp Al'''I-P'''lu!- quauiuaaAog uolulluoq aqi 'sauLLu aqq ul >iaoM oq Bul -oB Luoaj. saa>|Baaq-a>|Laqs doq.s oq. pauq AaasLiu puB aaBuB aLaqq ul puB 'saaoq.s uoLSLAoad papLBa saauLiu AaBunq aiuos s>|aaM Maj qsBL aqq. Buuna • slbldlj.j.o Aq pauuBoi aaB suoLq.Bq.s BuLdiund aqq. q.nq ' LL!.qspuBq.s aqaLdiuoo b qB sl uoLqonpoad 'pasoLO aaB sauLiu aqi • uoLqDa:;oad Aluo a.Laqq sl qoLqM 'uoLqBZLUBB -ao aLaqq. >|Baaq oq q.duiaq.q.B ub 'ALpaMOAB aqmb 'puB 'Aq.Lu6LpuL puB AaasLiu aLaqq ul aaMOL LL!-'s luaq:; Moq oq SB qons aaaM saa>)aoM aqq oq. AuBdiuoo aqq JO SLuaaq aqi -aqndsLp aq:; aL:;qas oq. s:;aoj.j.a SLq ul Lnj.ssaDDnsun uoLBaa aqq uioaj. pauanq.aa ALl-'soaa SBq aoqB"| J.0 aaq.SLUL'g aqi i>|aaM aad Al.llubj aad squao Aq.au LU uBqq. aaoiu aoj. mollb qou op spunj. asoqM 'uoLun apBai aLaqq Aq p.LBd sqLj.auaq aq:; uo q.SLxa oq. BuLAaq. mou aaB saLL.LOiBj. .saeuLui aqi *BuLUOLq.ounj. pasBao aoaoj.aad aApq 'Aaqunoo aqq aaAo [l' suaz -Lq.LD luoaj. suoLq.Buop Luoaj. uaapL.Lqo puB uaiuoM Bul -AaBq.s aq:; BuLpaaj j.o uiaLqoad aqq qqm mou lL!-Q- ''L -q.uBLLBA BuLLBBnaqs uaaq pBq qoLqM saaqq.LiJLU03'j.aLL -ay aqi • 6uLAaB:;s LL!-'s aaB saLLLUiB' A'm • >I'Aom JO q.no LL!-'s aaB saauLiu aqq. BuLq.LaM j.o aiuLq. aqq. q.v • ssaaBoad aLaqq. aansua oq. saiULq LLB qB apBui aaaM smbl aAL:;oaqoad 'qq.LBaM oq. sqqBd aLaqq qqooius 0:; 000'00S'176$ WO paanod puB sa.LUBd -Luoo aq:; uioaj jaLLaa aoj lL'o aqq. oq. papuodsaa Aaqq. qnq 'paau ul puB BuLAaBq.s uaqM jaLLaa aLaqq. aoj. puB 'saLq.LunLULU0D s.aLdoad aLaqq. j.o BuLpLLnqdn aq:; aoj AauoLu s.aaABdxB:; aqq asn oq 'pauLLoap'aABq puB 'q.ou aABq BpBUBO j.o squaiuuaaAog L''-'isp'j PUB l'P -ULAoad aqq. 'paqBadaa uaqjo ooq aq q.ouuBD q.L aoj
Cape Breton's Magazine