Page 15 - Hector Carmichael, a Maker of Songs
ISSUE : Issue 7
Published by Ronald Caplan on 1974/3/1
Hector CarmichaeU Maker of Songs The songs I make is making fun of people, you know. Just to make people laugh. I don't write it down, no. I make them. I can't write Gaelic, you know. I can read pretty well all the Gaelic but I can't write it. I remember them when I compose them. The first song I composed, a fellow up here had an old horse, you know. Used to drive the children to school with the horse and sleigh in the winter. And the poor horse used to fall down. The horse was so old and not fed too good. Wasn't get? ting very much oats. Probably after a while he'd get the horse up. The poor old horse was pretty dead, you know. And the song ivas made that the horse was a wonder? ful horse. The poor horse he was supposed to be one of the best, vou know. But I don't think the song is in honor of the horse or in honor of the driver. 1) An t-each ruadh aig Roland Steele Gun tug na blastan tachas ann 'On dh' ith'iad dheth an fheoil "Nam faighinn an t-seic' aig airson a ciurradh 'S cha d'fhag iad oirleach craicinn air. Dheanainn brogan ur ma Shamhain dhuit." 6) Ach ma bheir thu e a null Air cul an t-sabhaill's gum feann thu e 2) 'S ann mu thoiseach na bliadhn* uir A chaidh e null gu Gearad leis Chual' e gun robh e turail • Son a'bhruid ecsamanadh. 3) 'Nuair a rainig e an Cul, Cha d'rinn e fiu is aithneachadh Gus an tuirt e ris sa Bheurla "Can you treat this animal?" 7) Cha'd chuireadh srian am beathach riamh Cho ciatach air an rathad ris lomaichidh e leat 'san t-sneachd mar fhiadh Ma bhiadhas tu air fodar e. 8) Sud far an robh am beathach "Lively" A' falbh a'draibheadh sgoilearan Nuair a thuigeadh e commanda Cha mhor bhiodh ann air thoiseach air. 4) ??S ann thuirt Gearad ris gu fiadhaich 9) Se Roland a bha tursach • • Cha d' bhiadh thu ceart ro Shamhain e Nuair a stiuir e dhachaidh leis Cha deanadh e ach biathadh bhiataidh ?S cha robh fitheach muigh an Cul 'S tha na blastan damaint' air." Nac d'lean a null do'n chladach e. 5) "Teich dhachaidh leis gun dail Mas faigh an lair 'san searrach iad Na faiceam sa gu siorraidh brath Thu mach air braigh a bhail' againn." 10)Nuair a rainig e an Cobh Bha e na Ion falluis aig Thuirt e ri Bessie anns an stor A leoir a thoirt do strabhan dha. CAPE BRETON'S MAGAZINE/15
Cape Breton's Magazine