Page 47 - 2 Gaelic Tales: John Dan MacNeil & Mickey MacNeil
ISSUE : Issue 47
Published by Ronald Caplan on 1988/1/1
D6 rinn thu leis? os ise. "Innsidh mi sin dhuit," os esan. "Dh'fh'g mi air a' rathad e far an do mharbh mi e." "Ah," OS ise, "cho luath 's a theid agad," OS ise, "gabh a-mach," os ise, "'s tog an duine sin," os ise, "'s tarruing a-staigh dhan choillidh an 'iteiginn e," os ise, "' tiodhlaic e air son nach fhaic na daoin' Thog e aisde dhan t-sabhal 's rug e air spaid. Dh'fhalbh e. Thuirt ise dhi-se fh6in gum b'fhearr dhi falbh, 's chaidh i sgairt a falaich feuch am faiceadh i d6 bha e dfeanamh. Riaraich e an duine a mharbh e. Shlaodaich e a-staigh dhan choillidh e. Rinn e beagan do chladhach 's chaith e ann e. 'S chuir e rud beag biodach do dh'Ciir as a dheaghaidh. Nuair a chunnaic ise gu robh e deiseil air son tilleadh dhachaidh, thill i air thois- each air dhachaidh. Rug i air pdit a bha staigh 's d6 chuir i anns a' ph6it, ach min-bhuidhe 's an t-uisge. Thug i tionndadh, na dh& dhi sin. Dhirich i suas a' dol dhan lobhta 's dh'fhosgail i an uinneag. Mar bu thrice nuair a thigeadh esan dhachaidh far trup bha e an cleachdadh aige suidhe fo bhonn na h-uinneig air drong. Sin far am biodh e 'na shuidhe mar bu thrice. Bheireadh is' air sp'in dhe'n spalag dhan lite a bha seo. Chaith i a-mach air an iRudderham * s Sport Shop Ltd. uinneig e, 's rachadh beagan dheth seo air an aodach 's air a cheann. Choimheadadh e suas, 's nuair nach biodh e coimhead rach? adh spadag eile dheth sin a chaitheamh. Thill e an uairsin a-staigh; th'naig i sin a nuas far na lobht'. "0 Mh'thair, Mh'thair," os esan, "nach ann a tha na l'ithean ne6nach an diugh?" "D6 mar sin?" os ise. "Ag obair air sileadh," os esan, "lite bhuidhe." Oh, bha ise seo cho toilichte nuair a chuala i sin. "Tha e direach a bu mhath leams' a bhi. Tha e cho gdrach co-dhil." Ach chuimhnich i an uairsin direach aig am--aig a' lite fh6in--gu rachadh aice air a chuir air trup, agus thuirt i gu robh dCiil aice maistreadh a dheanamh. Agus dh'iarr i air son a dh'fhalbh... cha b'ann dhan n'baidh bu ghiorra ach an nltbaidh a b'fhaide na sin air son 's gu faigheadh i liine. B'e d6 bha 'na h-inntinn aig an am dheanamh. Chuir i esan air trup a dh'iar- raidh crannadan. Dh'fhalbh esan, 's thug i sin sgian a bh' air a' bh6rd 's ghabh i dhan t-sabhal far a robh na caoraich. Bha rud' a' sin 's adh- aircean m6r air. Ghearr i an ceann far a' ruda 's thug i leath' an ceann. Thog i ais? de 's ruig i far a robh an duine air a thi- odhlacadh, 's thug i am beagan Ciir a chaidh a chuir air, thug i dheth far a' sin e, Thog i an carcas 's thairruing i an carcas a-staigh na b'fhaide dhan choillidh. Chuir IVI'I I O Cll IVJ Men's and Ladies' All-Season Jackets New Colours for Spring '88 A Great Selection of Sports Clothing: • O.P. • Adidas and • SpeedO • Brooks many more 2 LOCATIONS IN SYDNEY: Cape Breton Shopping Plaza 562-3666 Mayflower Mall 539-3664 ANSWERS fOYOUR QUEsrioNS-irs Do you have questions about AC general insurance (auto, home, liability, m'K9 bonding, etc.)? We have people m m 'mw who can answer your questions E aa S h over the phone or by mail mt''' with the right pamphlet. A K Becoming better '' rWm informed about insurance is only a phone Callaway. Halifax: 429-2730 Toll Free: 1-800-565-7189 Monday to Friday, 8:30 a.m.-4:30 p.m. insurorvce Bureau of G'noda Bureau d'assuroAce du G''rxada Representing private general insurance companies in Canada (47)
Cape Breton's Magazine