Page 48 - 2 Gaelic Tales: John Dan MacNeil & Mickey MacNeil
ISSUE : Issue 47
Published by Ronald Caplan on 1988/1/1
i ceann a' ruda mh6ir a bha seo far a robh an cladh. . . an uaigh. 'S chaith i de dh'Ciir air. Thill i dhachaidh. "Cho mhath 's theid agam air innse, tha mi gu math cinnteach," os esan, "gur e a' 1' a bha i sileadh a lite bhuidhe." Fhuair i dhachaidh mun d'fhuair esan tilleadh leis a crannadas. Nuair a fhuair e dhachaidh theann i ris an im. Cha robh e riatanach ri im a dheanamh, ach dh'anadh seo lethsgeul air son a chuir air astar. Och, bha sin all right. An ath-latha bha esan a-muigh 's e ag obair a' spleatadh cdmhnadh. C6 nochd ach luchd a' lagh: a dh' dhiCibh. Chanadh iad maoir riutha. Dh'fhoighneachd iad dh', am fac' e duine sam bith mu chuairt an diugh. "Oh, chan fhaca." "Am faca tu duine sam bith mun cuairt an dfe?" "Oh, chan fhaca," os esan, "chan fhaca mi duine." "Robh thu an 'ite sam bith?" "Oh, bha, bha," os esan. "Bha mi 'sa bhaile bho chionn l'ithichean 's mharbh mi an duine sin," os esan, "a bhios 'tighinn mun cuairt." "A bheil fios agad d6 a' 1' a mharbh thu e?" "Oh," thuirt am fear eile ris an fhear eile, "lig thu leis," os esan, "amadan an Diabhaill. Nach eil fios agad gu bheil an duine sin gdrach co-dhiii."' "Stad oirbh," os esan ris an fhear eile. "Tha mi," os esan, "dol a chuir aon ceist eil' air mun f'g sinn. A' bheil fios agad c'n do thiodhlaich thu e?" "Oh, tha," OS esan. "An teid thusa cdmhla ruinn?" "'S mise a theid," os esan. "Stad oirbh gus am faigh mi spaid." Chaidh e dh'iarraidh spaid 's thug e leis a' spaid. Nuair a ruig iad far a' robh am peddler, thoisich esan a' buarach na h- uaigheach. Cha robh aige ri dhol ro fhada co-dhiil nuair a th'inig e cross air na h- adhaircean. Thug e ceann na heist thogail. "Well, chan urrainn dhomhs'," os esan, "a chantail ribh," os esan, "gu robh adhairc- ean air an duine sin a' 1' a mharbh mi e." Thuirt am fear eile, "Lig as e. Chaill sinn TjLine gu leor air t'illeabh amadan an dio- bhaill sin." "Well, chan urrainn dhomh," os esan, "sin dh'innse ro mhath dhuibh gu d6 1'." "Feuch," OS 'san, "air cuimhneachadh air 1' a rinn sibh am marbhadh a bha sin." 'S tha mi gu math cinnteach gu bheil an duine sin agus a mh'thair a-staigh fhathast. ??n OMtdPor BpQk fqr Epgryone Gary Saunders' RATTLES AND STEADIES: MEMOIRS OF A GANDER RIVER MAN I The best-selling biography of Brett Saunders, hunter-trapper-outfitter-1 storyteller. A quality paperback for $14.95, at bookstores or from Breakwater Books Ltd., P. O. Box 2188, St. John's, Nfld. A1C 6E6 "This is oral history-but it's not a transcript from interviews, instead, Gary Saunders listened to his father for years. And in this bool< he re? tells the stories, speaking in his father's voice. Gary SaundersMSD'sL Would that more fathers had such sons." - Cape Breton's iVIagazine Rural Heating Ltd. Authorized KERR Dealer pomplete Line of Heating and Ventilation Products I Specializing in Combination and Add-On Wood-Coal Furnaces Installation Guaranteed Fully Licensed PHONE 622-2605 V'dne' - FOR A REAL CAPE BRETON WELCOME TO CAPE BRETON - OLD SYDNEY PUB Finest Food and Beverages * Nightly Dancing * Fresh Seafoods * Everything We Serve Is Homemade * * A Comfortable Atmosphere for a Meal and a Good Time * Phone 539-3003 581 Grand Lake Road, Sydney The Sydney-Glace Bay Highway, off Route 125
Cape Breton's Magazine