Page 87 - Estwood Davidson: Travels with Beattie and Winston
ISSUE : Issue 54
Published by Ronald Caplan on 1990/6/1
oai. 3oa s "N 'J|3sppBa '99 xog IVAIisad 9V.m JO t'Oe-962 auoijd :Si3>IOli (eunpui92l.$/ABwui00l.$) MON 3TgV1iVAV S3SSVd 1N3A3-0I. Vai -81. tsnBnv • Moioos aiqnoa 'M'eoy Aoubn • ??llisndnv pueg puejund '91. isnBnv • (unfeo ooepAz oeqano) eumdesop 'Qi. tsnBnv • vgi :pl. IsnBnv • (seiiois ' Buos PUN) jueuies Xl tsnBnv • (eauiieui uooujeue) seueuofjei/v auiu|jei/i u {tsnBnv (>iuid 9m IB) A||e>| Ajjei -.q' tsnBnv • enAeu euiiwauiujns uoiejg adeo • 9 'I '9 tsnBnv • uojduieo ueiiv uiiop :g tsnBnv • (MUiUIBwB|uqnd:eA3 yaouoo:?v) lonom ieBMO!i/l :p tsnBnv Aejsejd SjAjB 9 'Ajjoh Appng 'uosiqjo Aoa 01 ainqiJl :?? tsnBnv • (Bujuado ii!)|SV3Bvi eiuuoo) sjiwen luoi :z tsnBnv • SieAeid Aeg s.uuv ')S 'Ml H tsnBnv'le'oe'inp' Apeuuax uBop 'SZ'inp • (sj8)|eejquBaH 9 Audd uioi 01 ainqiJl) sjaSuifSuno am "j essap -.sz'inr • S||||/?MUBJJ r'jX/nr* (OUBJdOS |B0!SS6|0) sucep Bjqaa ''Z'inp • (uaouooJinpe:eA3 s.uejpnqo:?v) AineaAjjeir'jX/nr* uie)|B|/i AiuLuoi -.sz Ainp • (PIBuoQoevu inBd 9 PueiiOH Ajjep sn|d) UBHV :j?X/nr?? siieNOBw Bjjeg am itgAinp. eBpod eBpoH • AddBS -OZ'inp • MPiliao 9 MOMS uojgsed Piino .sjaABaM uaACH Mtnos -61 'np (SMoqs z) suMMBH eiuuoB SI 'inp • ssBjg sa)|Bn IB8J0 :'i X/nr • uouui)|oei/v eu|J8M)B3 9 uoiJdH uoa :9tX/nr- taUBno jaAOvv qog/piBuoQOBj/v HiiX :i?tX/nr' AjjuiBd u|)|UBy em .pi. Ainp * lN3IAINIVm31N3 1VN0llVNa31NI QNV 1VN0I1VN 1VNOI93a IVOOI Nl lS3a 3H1 d9a>[ p.eqs puB ':5tunjp JiBq aq p,9Ai puv 'axq-q-Bag sXbavx' SBAV aqs 'Xoq ' xooo jaq asox aaAau p.aqS -saaxq. q.BXJ SuxSuBqo -ux aAxjp 0:1. 3.xJ '..uajaA q.Bqq. SJBO PXO 'SUIJOq-S laaxs ' suijoq-s/'ous qSnojqi • sn qq.xM SBM. axq.q.Bag ' '.uaAi aM aoBxd XaaAg • sn qq.xAi :5i:3t''s 'qs 'sn qq.xM. q.o2 aqs aouo q.ng • sjaXBxd PXO aq'. XTV 'TTsq -duiBo Buai -uBai -OBw aor puB iCauiBT 9TTTT9 3'n '-'su -piCg punojtB sjaXBxd pooS JO q.ox B qq-xivi. paXBxd (axq.q.Bag) • pxp XxuxBq.aao aqs puB 'aaXBxd pooS B jx'saaq ai'Bui oq. punoq sbm aqs • Suxq'-./CaaAa puB sfflaoq.SAi.ous qSnojqi • suossax a'Bq. oq. qq.Baqxoo raojj iCaupiCg oq. aaaxo 'XBM puB 'suos -sax ??'''' o' JJTtq.s puB saxuuad dn aABs oq. pasn aqs q.Bqq. am pxoi aaqq.offl aaq q.ng -aaXBxd b aq.xnb SBM aqs--aaiCBxd ouBxd B SBAV aa -qq.om jaq puy *J9TT -xq.nog q.Jaqxv PTO-- jaXaxd B aq.xnb sbm. aaqq.Bj jan 'XxxmBg: XBOxsnm b mojj amBO aqs q.ng • qq.saqxoo ux uaoq sbm aqs q.nq 'puBxuxBui aqq. mojj afflBO axdoad aan • jaq q.noqB Xbs ubo I Suxqq. Xxuo aqq. sx 'uosjad xTiJxq.nBaq B puB jaXBxd X'JT' -nBaq y • q.Bqq. 'noqB sXbm. o/'q. ou s.aaaqi • q.q3xjc xm.0 aaq ux q.sxq.jB ub sbm. aqs 'OS 'aq pxnoqs q.x Xbav aqq.--m.ou;>i noX 'jaqq.aSoq. suoxs saa2oad paoqo Suxq. -q.nd puv 'SuxpBaa q.B aaq.SBm b sbm aqs -pxp oxsnw Jo iCaoq-BAjasuoo aqq. sb qonra sb q.soraxV *10T XnjMB UB am padxaq axq.q.Bag- -q.qSxBaq.s ux spaoqo asaqq. q.nd sAbq Z f 8 018 / OH I 30a SN 'dujB0!i9M0 '91-9 xog o "d J* lieji loqeo agi uo 'dWV0li3H0 *o Minos sanui z J* ~ jspjo l!B|/M Aq 9|qB|!BAv ~ / • 0!sn|/| 9LU!iuB|/| ' puBipuno'eN io s jno jo' >|Sb jo sium f suoiiBiuesajd .asB3 umoq.. ' '0!sn|/| >||oj ig uoipjoooy P '9|ppy puB|puno'9N ' uoi9Ja 9cIbo o dO jnoA dBi • BpBUBQ UJ9JSB3 uj uo!P9|9S 0!sn|/M uo!69y OjJUBUv IS96jb-| jb Disni[ puBipunojAiai' puF aippij j?? 5[10j[ • >130H • ssBjSanig • /Cj;uno3 0 ABpUO|/| 8 0'8 oq. q.ng • saq.ou aqq. jo Xpoxara aqq. M.au:>t ''. --aavCBxd uxxoxa aqq. sbai. uoq.suxM 'asanoo jo • sn JO OMq. aqq. uBqq. oxsnm q.noqB aaora M.au' axq.q.Bag • SBi*' axq.q.Bag q.nq 'xX9'--'saq aqq. q.,uaj:a>v aA Xxq -Bqoaj 'q-xq ano pxp XxuxBq.aao aAi q.ng • q.Bqq. aou:jI I 'aaq.sBui b sba' uoq.suxM • dnoaS aqq. JO q.JiBd ajaAi aAV 'Aiou:ii noiC--q.Bqq. paanSxj i 'TT'M 'sSuxxaaj Am q.anq sAbi'i' q-'qi -qonui ooq. pazxuSooaj aaaAi aaAau a/' 'pxp aAi. q.Bqq. y[3.ojn. aqq. XT' 'oS • saAxasano paxx'' SiCB/'XB I ' saapuxaS aqq.--i puB axq.q.Bag sbav q.Bqj; • 3uxqq.ou q.o3 saapuxaS aood aqq. puB 'asxBjd aqq. XT' 'o' 'q P'b 'q.x Aiojqq. p,aBq.s aqq. puB 'jBq.s aqq. oq. q.no :ilond aqq. q.a2 puB ux o3 p,aq ijauaoD aqq. ux aaXBxd iCa:it3oq JspuxaS aqq. a'fx Suxqq.afflOS • aas 'sjapuxj3 aqq. aaaM a' (' on) '.noiC op 'q.qSxa s, q.Bqq. :stuxqq. q.,uop i • pauoxq. -uam sq.aS uaAa aaAau aq 'aaXBxd dn'oBq aood aqq. q.nq 'aa'Bxd uxxoxa aqq. aounouuB XXi-'9qq---XI' '' q-qSxa s, q.Bqq. aas q.,uop i q.Bqq. Suxqq.afflos--XBpoq. saaounouuB oxpBa aqq. uaAa puy • Suxqq.'CuB ao asxBad Xub q.oS aaAau aqs • A'ou'i noiC 'uBxoxsnui b sb aaom pazxu -Sooaa uaaq aABq pxnoqs aqs * sn oq. dxsq q.Baa3 b sbav aqs--q.BaaS b sbm axq.q.Bag q.ng • ux q.,uaaaAi. a/i >Caq.unoo aqq. ux axoq b sbm. aaaqq. 'uxqq. q.,uop i ''oxavs -unag /'ajsi 'puBxsi paB'pa aouxaa 'puBxpunoj -Aiafi puy • q.ox b aaaqq. punoaB paXsxd aw. --uoq.sog puy • qq.naq. aqq. noiC ijbz oq. 'aaqq. -xa q.,upxp I -sauBxdaxB aqq. aijfpx q.,upxp aqs • oq.uoaoj; puB uoq.xxfflBH puB iCaxx'A BAVBq.q.0 a'xx--dn sdxaq. aqq. uo q.uaM. aaAau axq.q.Bag--oq. pasn i puB uoq.suxM uaqq. puy 'XX'''uxa ux paXBxd a' • aoBxd XaaAg • puBx -SI uoq.aag adBo aaAO xTV ''asAi b sq.qSxu 9 SuxoS q.oS aAi XTTl ' q.Bqq. raoaj dn 2uxpxxnq paq.aBq.s q.x q.ng 'dxaq. q.saxj ano SBAi. q.Bqq. os • A.ou>[ noA 'q.SBx aqq. q.B mxq paq.Bxnq.BaSuoo puB aniBO XT' Xaqq. q.ng • ux q.x Sux'Bq. XT' aaaAi -'aqq. q-ng • Aou q.aSaoj i--auo aaqq.ouB puy "SxxXTO ''T -Xy snSuy 'xx'q'IuiBO -p ubq 'UBaiOBw iCpuBS
Cape Breton's Magazine