Page 19 - Finlay Cameron, "Iain Mac An Tuathanaic"
ISSUE : Issue 12
Published by Ronald Caplan on 1975/12/1
Finlay Cameron continued from inside back cover ann idir* Bha i a' dol mun cuairt a' mairdseadh sios is suas 's by gosh rainig i Iain is stad i • direach raar sud* Dh' fhoighnich i dhan Officer co as a thainig an duine liasal a bha seo* "Well, chaneil fhios agams co as a thainig e, ach fhuair raise raach e air taobh a raach na feansa an sud e is thug rai stigh e is dhress rai suas e. is sin e* "Well," thuirt i, "raura faigh mise fear ud ri phosadh tha rai dol dhachaidh 'S a' dol dhan leabaidh 's tha rai dol a dh'fhuireach innte gus ara faigh mi'n bas." Well alright, thill i dhachaidh is thug i leabaidh oirre* Dh'innis i dha h-athair a rud a dh'eirich dhith • an duine chunnaic i shios an sud* "Well," thuirt a h-athair rithe, "chan urrainn dhutsa duine curaanta sara bith a phosadh* Feumaidh sinn faighinn a raach de staid a tha air a chulaobh is a bheil 'royal blood' ann." Well, cha robh fhios de'n doigh a ghabhadh seo faighinn a raach, ach all right, thug e an Officer a stigh is thuirt e ris, "Peuraaidh tu fear dhan na saighdearan a chuir air falbh ach ara faigh sinn cunntas air Iain • co as a tha e, no co e, de'n duthaich as an d'- thainig e*" Alright 'volunteer' fear dha na saighdearan falbh*s am fear a chaidh a chuir air falbh bha e fhein is Iain gu raath 'churamy,' fhios agad* Thuirt Iain ris, "Nise, coimhead • na toir thusa droch naidheachd air ais an seo orrasa ge bi de ni thu*" "Cha toir gu dearbha," thuirt an saighdear* Dh'innis e dha • direach thug e 'description' dha air an rathad air an rachadh e 's a h-uile h-aite, gach beinn is dad a bh'aige ri dhol roimhe gus an ruigeadh e, agus an uair a ruigeadh e an rud a bha roimhe • uaimh is athair 's a mhathair. Finlay Cameron and Friends at the Boisdale Concert. 1967* Well dh'fhalbh an saighdear co dhiu is thug e greis de dh'uine &' coiseachd. Mu dheireadh thall, by goshj rainig e 's chunnaic e a' chailleach mhor a bha seo • cha robh ara bodach a stigh direach aig an am. Dh'fhoighnich e dhan chaillich saoil am faigheadh e fuireach an nochd. "Well," thuirt a?? chailleach ris, "chaneil moran de dhoigh againn air duine chuir suas an nochd, ach" thuirt i, "bha aon ghille againn Scuba Courses -- Basic & Advanced Rentals • Air Station & Repairs ProDiveShop C.B.School of Diving oi'b tours ?irangbd umim Box 416, 500 Esplanade, Sydney Telephone 539-7676 breton divers supply limited JACOB SON'S '' and iii Hnrnma Chariot ??IB te Street,''S m ydney KEN YAZER MOTORS LIMITED 161 PRINCE STREET SYDNEY, NOVA SCOTIA TELEPHONE 564-4344 Cai)e Breton's Magazine/l9
Cape Breton's Magazine