Page 78 - "The Exodus" A Selection from stephen J. Hornsby's New Book: Nineteenth-Century Cape Breton: A Historical Geography
ISSUE : Issue 61
Published by Ronald Caplan on 1992/8/1
qsjuoBui >|jBd |BU0!JBN 9M101 esop IBLJUOjpune-i >lJBd J9|IBJ1 s.ONia iV AVIS luejneisay ' 3JO)S dots 'uq qs|uoBu| 90! * |9ni diuBO , S|9Aou , smd IBOOJBL'O ' UJ|!i ' S9U!ZB6bLU sjiu9Anos ' spooB p9>iBq ljS94 s.ONia iV dOlS SuiAuai puB ,,ui9qi jaqjB uajpnqo Jpip Joj aouBjusqui qq'jjoj -UIOO B pUB S3A]9SUI3qi JOJ 90U3pU9d9pUI ??U0l-9JI| B JO SUB3UI 9qj 'apjBO jpqj 'spu'j Jiaqj jjo Sunps [are] ooj sauo pp puB 'Ab • SJ9UIJBJ ??unoX • vsqi ZL2 ui pajou J9puoJ9}j uvipvjy aqx • puB|Si aqj uo suop'dnoDO jofeiu b uiojj uAVBJp 9J9m sjubjS -mid jT?qj sjsaSSns jaqjjnj juaiuiuoo yCrejodm9juo3 sauiui aqj oj SuTAom saijunoo jaqjo aqj uiojj aidoad Aq paoBjdaj ajaM sjubjS -luia JO jaquinu a??jB[ sji asnnoaq y(|ureui 'uoijiodojd jsaM0| aqj pBq /Cjuno3 uojajg ad'D sjubjSiui jo suoipodojd q2iq pBq os|B 'saijunoo Suiqsg puB Suiuubj XpuBuiuiopajd qjoq 'ssau -jaAui puT? uuojoiA sjauLrej pu'ip'q puB uauijaqsij jo Moy -jno aiqujapisuoo b SuijsaSSns 'Xjuno3 puoiuqoi>j uiojj ajaM sjubjSiui JO uoipodojd jsaSjBi aqj 'I68I P"' lZ-81 uaaMjag • sjBaX asaqj Suunp uojajg adB3 uiojj uoij'indod jo aSBqjJOuia'q aqj dojs OJ pa'rej /Cijsnpui |Boa aqj jo uoisuedxa puB Xoqoj [buoijbm aqx .;s3jBJS pajyun aqi JOj umoj |[buis siqj jja| aAijq saqiurej aioqM uaAas uuqj jaAvaj ou asaqj Suouiy spajpunq Xq pajunoo aq UBO s>[aaAv aajqj jsed aqj uiqjiM sjuBjSiuia aqj auo'i? joujsip ]BJOjoa|a siq J uiojj "'laaM Suipaaoons XjoAa ??uiuLre|B ajoui pire JojBajS Suiiuooaq si uojajg adB3 jo jjed siqj uiojj uoij -BjSiuia aqx,, :Aoijjno panuijuoo b pajjodaj ddudp-' poof{ uoj aqj 'paiunjaj X'ensn sjirejSiui |BuosT?as uaqAV 'jaqojOQ ui 'jboX JBqj jajBq 'sjauojajg ddBj ajaM pajpunq auQ " • [urejj aqj uo] jqSiu jsB| qSnojqj passed suosjad Xjjy puB pajpunq auo,, JBqj papjooaj isoj oioauSiyj aqj qjuoui auiBS aqj ui joj 'uojajg adB3UIOJJ ajaMpjBoqB XuBpI • re-iJ juBjgimaub aqojpres aq Xbui jSBd s5[aaM jnoj auios joj jSBa aqj uiojj uibjj XjaAg ""JiaaM jajjB 5(aaM SuiSBajoui uo sao?? snpoxa aqj • jBqj Z221 ipdv ui pajjodaj dpmouyj ujajsv;' moSsvjq m3' aqx "MOijjno jajBajS aqj JO ajBMB uaaq aABq oj jBaddB sauBJoduiajuo3 pasBajoap uoijBpdod aqj 'saijunoo buojoia pu' puouiqoi' ui puB 'juaojad 2'Z 'luo OJ paMO|S ajBJ qjMOjS |BpBoap aqx sjuBjiqBqui 000'I XjaAa JO ??01 'pajBjSiuia ajdoad 000'6 JSOUiib 'so88l ''i '1 ,;jjod siqj uiojj 'spssaA SuqiBs uojsog puB jajsaono|9 Xq SB 9/A SB 'jauiBajs punoq-uojsog Xjoao Xq sajBJS pajiun aqj JOJ sjauojajg adB3 Xubui os jo gui5[Bj-aABaj y(i5[aaM aqj • pajJodaj uojvdg ujaisv;' poofj iwj aqj aiiqM ''snjaduii jajBajS qjiM sajoqs jno uiojj jas uoijBjSiuia jo apij aqj '''dd/A jajjB 'ds/A • JBqj pajou jadBdsMau aures aqj '6'81 "I ./JSBd sJBaX b -jaAas JOJ aas oj pauiojsnooB uaaq aABq 9/a qoiqM aouiAOjj siqj uiojj aidoad jo snpoxa pjnuuB jBqj jo juauiaouauiuioo aqj aas y{pBaj[B d' 'Suiuado si Suuds jBqj mo' • :paAjasqo jdpuojd' unipvjy aqj 'ZL21 IP'v uj "ip Aub]/' -jam aq jou pjnoo spua JBqj 2uipuij ajaM Suiqsij puB Suiuijbj uiojj SuiAq b jno si>[Q oj SuiXjj saqiuiBj ajoui puB ajoui 'ajaqMasp a]iqM '0881 P'' ??Z.81 uaaMjaq sqof Jiaqj jso] uaui 003'1 sb Xubui sb 'sauiui aqj uj ??uoijB|ndod JO asBajoui {Bjujbu aqj uiBjsns oj mo| ooj ojbj b 'juao -jad 6n 01 paMO|s ajBj qjMOjS [BpBoap aqx sjuBjiqBqui 000'I jad sjuB.i??ima 55 'puB'sj aqj jja] aidoad OOO'S 'vaos ''881 P"' I/.81 uaaMjag ,/sajoos Xq japjoq [ireouauiv] aqJ ssojob ??ui ->[oo|j ajB"uojajg adB3 jo sjirejiqBqui aqj • jBqj pajJodaj sbm ji '6981 UI y'I 9''q Jsnui Xubui 'juauiXojduia aAijBUjajiB jnoqjiM puB '1'81 pu' Z.981 uaaMjaq sqof jiaqj jso| uaui 00I7 suios 'a|duiBxa joj 'Xjjsnpui jboo aqj uj uoijBjSiuia aAissBui pasnBO S0Z.81 sqi Ul uoissajdap JO jasuo aqj puB XjBajx Xjioojdioa' aqj JO uoijB2ojqB aqj 'X{uiBjja3 sjBaX uaayij jo uaj jsBd aqj JOJ aouiAOjd aqj jja] XjjBnuuB pBq ,,puB] aqj jo Mauis pire auoq aqj • 'apBJj aajj jo ajids ui jBqj pauirep udpjojd' uvipvoy aqj '??981 UI Moujno aqj uiajs jou pip Xjiaijob oiuiouooa ui aSjnsdn aqj 'S0981 XpBa puB S0&8I 'J'l 'qj JO sjBaX Xjioojdioaj aqj Sui -jnp juBXonq ajoui sbm uojajg adB3 jo Xuiouooa aqj q??noqj|v '/jBaX JSBd aqj Suunp Xbmb auoS aABq oj pres ajB spajpunfj ?? "uiaqj a|qBua 'im suBaui Jiaqj sb jsbj SB"??uiABa|[ • ][ijs ajaM ,,sjaqjo sb ipM sb • 'sjajnoqBj 'uauisapBJj 'so'S I ajBi aqj uj JBaX guiMonoj aqj aABa[ oj pajoadxa sbm ,,uoij -B|ndod jno JO snpoxa jajBajg {jijs b • puB '??c;81 ui sBpBUB3 aqj pire sajBJS pajiun aqi JOj jjay aABq oj pajJodaj ajaM ''suosjad jo jaquinu jBaj • ? v 'SuijBjSiuia os|b ajaM puB|si aqj jo sjred jaqjo UIOJJ sjajjjas BifBJjsnv ui saouBjsuinojio jajjaq joj padoq puB jqgqq aqj Xq pasnBO suoijipuoo oiuiouooa jood aqj Xq paijsijBS -sip ajaM Xireui jnq 'BqBJjsny qjnos ui sauaAoosip p|o3 aqj jo saiBj Xq pajnj sja>{aas-aunjJoj ajaM sjaqjo 'poaqojAi jo sjomo' -pj snoiSqaj ajaM sjubjSiui asaqj jo auios sjoujsip joai' Qp -pil/[ puB '5[oappBg 'auapJBpnog 'suuy JS 'qj uiojj Xpsoui 'a'd -oad gi2 SuiXjjbo puB'BOZ ''M. pu' Bipjjsny JOj uojajg adB3 jjai sdiqs xis '6581 Pue 1581 uasAvjag BajB aqj uiojj saqiurej JO uoijBjSiuia ssBui B paziuB??J0 'suuv JS J' -laptJai Xjiunuiuioo pire jaqoBOjd 'poaqoj'j ubuuom puajoAa' aqj 'BqBJjsny ui uos siq UIOJJ sjunoooB apBjnoABj SuiAiaoaj jajjv joujsip suuy JS aqj aABai ppoM saqiuiBj pajpunq |BjaAas 'sjBaX Maj b uiqji'V • • ajBjgiuia oj spunj juapijjns pBq Maj 'jaAi' BJij>i JO IPN'PV PFuoq uiBjdB3 a'q jnq 'aABa| oj pajuBM osiB sjaijjas paqsqqBjsa Awsy' ,/ajaqM asp juauiXo|duia ?{aas OJ amoq SuiABaj uam SunoX aqj jo asnBO jaiqo aqj • sbm jqSqq aqj jBqj pauo5|oaj Xjuno3 buojoia ui joXaAjns umoj3 aqx "'iJOM JO qojBas ui 'XjuBJoduiaj jsBa| jb 'puB'sj aqj aABa' OJ sjapjas puBpioBq Xubui paojoj jqSqq aqj Xq pasnBO uoijnj -ijsap pBajdsapiM aqx SuiuuiSaq sji pa'iJBUi jqSqq ojBjod aqx Xinjuao aqj JO jpq puooas aqj ui snpoxa jBaj?? aqj Xq pajjBMp aq oj ajaM suoijBjSiuia aAijBjuaj jsjij asaqj ja' '/aouiAOJj oaijbu Jiaqj pauopireqB aABq uioqM jo auios 'uiajsXs juasajd aqj japun puBq dn [a5[Bj] OJ SuijduiajjB uiojj uaui gunoX jo spajpunq pajjajap OABq,, OJ pauirep ajaM aouBJBap jo jsoo aqj puB puB' jo aoud aqj '8 ??81 uj SuiABaj osp ajaM puB|Si aqj jo sjJBd jaqjo uiojj sjapjas "XanBA Xojpo3 pajjjasun aqj oj UMBjp 'BajB aajB??JBpM -aA03 pBOjg aqj uiojj qsuj Maj b puB sjoos Xq SQtS I 'I-''' aqj Ul paMonoj ajaM Xaqx Binsuiuad jJoj-nB-jJoj aqj uo puB XBg s,a??Joa{) JS punojB XiJBpoiired 'puBipunojMa'j jo jsboo jsoM aqj apas oj jibjjs JoqB3 aqj ssojob poAoui jsboo aajB2 -jB]A[-dureopaq3 aqj uiojj suBipBoy '??0381 'qj ui Xbmb jjup oj pajiBjs sjauojajg adB3 'sqof jo aSBjJoqs pire puB' pooS jo :pB aqj Xq paSBjnoosiQ ireSaq 'uojajg adB3 uiojj auip siqj 'uoijBjg -iiua JO a]oXo mou b 'so??8l 'l-''' pu' ??0381 'J'l 'qj ui uojajg adB3 ojui Suunod ajaM sjoos puBjqSiH Jo spuBsnoqj sb uaAg ,,snpox3 aL|i • :q jdideiio uiojj 'saiouioo' JO seiqe) s.AqsujOH 'J|Ai |o Aue pepnioui lou eAeq e/w 'AeAVjepun lljis SBM uojiejBiui uo)3jg ede3-0)-pue|)03S om 3I!MM u3A3 sje -uotejg edeo iO Buijnodino eq)' • snpoxa 6umui)uoo e qif/vv sieep uojioeies sm 'laeis 'o Bujuioo aq} pue saujui leoo uoiajg adeo am |o uo|)ep!|OSuoo aq) o} joud sjeaA pajpunq auo aqi • MO-a)|e) se aquosap iqBjui sisiuiouooa leq/w jo aBJdA aq) uo uo)ajg adeo )0 )!ej}Jod q)6uai->|ooq aiqepeaj s|q) )noq6nojq) )joddns pue lieiap J0| o) luam AqsujOH saojnos lensnun pue asjaAip aq) )o auiOS sa)ej)Suouiap )djaoxa Buimoho) aqi • -)3afqns aq) uo auop as|a 6u|q)Aue o) jouadns iBujAOUi pue iniBujueaui q)oq si )uaui -doiaAap )uanbasqns pue aouaijadxa uoDejBiuiuii ,sjauo)ajg adeo iO )uaui)eaj) s.AqsujOH,, )eq) saiu/w as!ni/| aa ue!JO)S!H -)iaqs uo)ajg adeo 'm o uoDjppe )ua3aj )ue)Joduif ue s| ssajd A)!SjaA!un s.uaano-lliOOlAI ujoj| >iooq mou Sjqi :NOI10naOdiNI Aqdej6o90 leouotsiH V :uoi9jg adeo Ajniuao-muadiaufN :)|oog M3N s.AqsujOH T uaqdeis ujoj| uoi}33|3S v • snpox3 eqi,,
Cape Breton's Magazine