Page 31 - Awkward Donald / Domhnall Clibisteach
ISSUE : Issue 66
Published by Ronald Caplan on 1994/6/1
waiting for the lady. He was kind of lazy about going--it was at haymaking time--but he wouldn't go against her. He went, riding the red horse, and Bruce, the black dog, running ahead of him. And he was coming home with the dish of molasses in one hand and the reins in the other hand. He was go? ing so careful for fear that he'd spill any of the molasses. And when he was going by One-Eyed Hugh's--E6ghainn's--house out comes E6ghainn's dog after them. And in the twinkling of an eye, the dogs were at it among the horse's feet. The horse jumped up on the brow of the road, and Donald fell into the ditch and spilt the dish of molas? ses. That's where the sight was: Donald in the ditch. There was a stream of molasses running from the end of his beard on one side, and a coat of mud on the other side. He started rubbing his face with moss to clean it, but the moss was sticking, and he had to give that up. What would be the best for him to do? For shame he wouldn't turn back to the store, and to go home with an empty canister, it wasn't the best. He was in a kind of an unsettled mind. And Katherine didn't know him when he arrived, when he came near the house. The beard that was grey when he left the house was red with the treacle and the moss when he came back. Although Katherine • AVAILABLE EARLY JULY • Bho Thir Nan Craobh (From the Land of the Trees) Mary Jane Lamond SINGS Gaelic Songs from Canada on Cassette and CD. from B&R; HERITAGE ENTERPRISES (902) 725-2013 GILLIS tibmecare ??'BUILDING CENTREB' ummmi THAT NEW HOME CALL US FOR AN ESTIMATE FLOOR & ROOF TRUSSES KINGS ROAD, SYDNEY RIVER 539-0738 HOMES mM) ' Complete Home Packages Cottages • Garages Contact Darren Wilcox: 539-0738 soitheach an d6idh droch stoirm, 's a se61 m6r air a reubadh gu dona. Thug Ddmhnall suas an lobhtaidh air mar an dealanach, is cha toireadh na maoir iad fh'in as a sin e gus na sgaoil a' bhanais. Beagan iiine an d6idh an latha iomraitich ud, thachair caraid ri Ruairidh M6r a dh'fharraid dheth an robh e aig pdsadh Dhdmhnaill. "Cha robh," arsa Ruuairidh, "ach bha mo bhibhir agam ann is tha e col? tach ri fear an d'idh droch shabaid." An d'idh 'ireamh bhliadhnachan a dhol sea- chad, thuirt a bhean ri Ddmhnall aon latha gu robh a bana-charaid, Anna Ghobha, air tighinn dachaidh as na St'itean, is gun fhios nach tigeadh i air ch'ilidh an Ciine ghoirid, gum b'fhearr dha dol do'n st6r a dh'iarraidh cuman de thr'cil, los gun de- anadh i aran mills a bhiodh aice feitheamh air a' mhnaoi uasal. Bha e gu math leasg m'a fhalbh oir b'e dm an fhedir a bh'ann, ach cha rachadh e 'n a h-aghaidh. Dh'fhaibh e marcachd an eich ruaidh, is Bruce, an cH dobh, 'n a ruith roimhe. 'N uair bha e tilleadh, bha'n cuman tr'cil anns an darna Idimh, 's an t-srian anns an l'imh eile, 's e falbh cho ciiramach air eagal gun ddirteadh e an cuman; ach 'n uair bha e dol seachad air tigh Edghainn Chaim, sud a mach bha cxx Edghainn as an d'idh. Am prioba na stila bha na coin am bad a ch'ile mu chasan an eich. Leum an t- each suas air bruaich an rathaid, thuit Ddmhnall 's an dig, is dhdirt an cuman m'a cheann. Sin far an robh an sealladh 'n uair dh''irich Ddmhnall as an dig. Bha sruthan de'n tr'cil a' ruith o cheann 's o fhiasaig air an darna taobh, is cdta de pholl air an taobh eile. Theann e ri suathadh aodainn fiach an de- anadh e sedrsa de ghlanadh air, ach bha a' chdinneach a' leantail ris agus b'fheudar stad. D6 b'fhearr dha dheanamh? Cha leig- eadh a n'ife leis tilleadh do'n stdr, is a dhol dachaidh le cuman falamh cha b'e b'fhearr. Bha e an imcheist nach bu bheag ach 's e dhol dachaidh a rinn e. Cha d'aithnich Catriona e 'n uair bha e a' dlilthachadh air an tigh. Bha'n fhiasag a bha glas an Am. falbh, ruadh le tr'cil is cdinneach 'n uair thill e. Ged bha Catriona duilich mar thachair cha d'abair i dad. Bha fios aice nach bu l'igheas air tubaist, trod; agus gun robh Am aig an achmhasan mar th'aig a' ch'illidh. Bha tuilleadh obrach aice a nis, a' nighe na chuir Ddmhnall dheth de dh'aodach, is gu TfUli'Atd. • Computerized Wheel Balancing ''''' • Complete Road Service SSm 539-5670 '''' 265 PRINCE ST. • SYDNEY BFGoodrich brunswick-
Cape Breton's Magazine