Page 71 - Baboushka and the Three Kings
ISSUE : Issue 73
Published by Ronald Caplan on 1998/6/1
Chaidh na coigrich a-mach anns an fhuachd. Lean Brid oirre ag obair, agus nuair a bha i reidh, shuidh i slos gu suipeir aonaranach faisg air a' chagailt. Chaidh blaths an teine a-steach na cridhe, agus dh'fliairich i gradh agus aoibhneas obann airson an Leanaibh. "B'e uaslean gasda a bh'anntasan, agus b'e Righrean iad gu dearbh!" thuirt ise. "Chan e Naoidhean cumanta a tha iad a' sireadh. Feumaidh mise falbh is an leantuinn agus tiodhlagan a thoirt Thuige!" Anns a' mhadainn, dhuisg Brid trath, agus dh'uUaich i airson an tu- rais. Phaisg i tiodhlagan beaga luachmhor ann am poca. Choisich i a- mach anns a t-sneachda shamhach. Sheall i airson lorgan nan coig- reach, ach chbmhdaich an sneachd an t-slighe. Dh'fhaighnich i de dhuine as deaghaidh duine: "Am faca sibh na Tri Righrean?" Ach cha b'urrainn aon fhear, scan no 6g, a freagairt. Bho bhaile gu baile, bho dhoras gu doras, dh'fhaighnich Biid: "Am faca sibh an Naoidhe? an?" Ach fhreagair iad uile, "Chan fhaca." Agus gach bliadhna, aig an am seo, their iad gum bi Brid a' sireadh an Naoidhean le dochas m na cridhe. Their iad gum bi a' chlann a' feitheamh ri Biid agus ris na tiodhlagan beaga luachmhor a bhitheas i BABOUSHM AND THE THREE KINGS bl) Rtitli Kobbius * illustrnted bi) Nicolas Sidj[email protected] Centre Bras d'Or Festival of the Arts Baddeck: JULY 10 to AUGUST 23 Cabot Day Cabot Landing Provincial Park: JUNE 27 Big Wave Summertime Festival Big Bras d'Or: JULY 17 to 25 Fishing Derby & Crabfest Bay St. Lawrence; JULY 18 and 19 Highland Village Day lona: august i Regatta Week Bras d'Or Yacht Club, Baddeck: AUGUST 2 to 8 St. Ann's Highland Gathering (& Mod) Gaelic College, St. Ann's: AUGUST 7 and 8 Pork Chop Barbecue ross Ferry: august 8 North Shore Fishermen's Field Day/Crabfestl Little River: AUGUST 14 and 15 HarbOUrfeSt Englishtown: AUGUST 14 and 15 Middle River Flower Show Middle River: AUGUST 15 Linger by the Sea Festival NeO's Harbour: AUGUST 16 to 23 Cape Breton Fiddlers' Festival Gaelic College, St. Ann's: AUGUST 20 to 23 Feis Chladaich a Tuath North Shore Gaelic Festival: SEPTEMBER 26 and 27 Cape North Craft Fair Cape North: OCT. lOand 11 AND MUCH MORE, SUMMER & WINTER! , 71
Cape Breton's Magazine