Page 15 - A Story from Hughie Dan MacDonnell: Conall Ruadh nan Car
ISSUE : Issue 21
Published by Ronald Caplan on 1978/12/1
thug e na gillean clear as a' phoc'. Agus co-dhiubh 's co-dha, fhuair iad an uair sin deiseil 's chaidh iad suas dha'n mhin- fheoir a bh'anns an t-sabhal is rinn iad falachain 'san fheur. Agus 'nuair na bha na falachain reidh, chaidh an uair sin Conall Ruadh nan Car, chaidh e sios agus Qhuir e 'lamh air an Each Bhlar Bhuidhe a bh'aig Righ nan Uinneagan Daraich. Agus ma chuir, thug an t-each sgriach as a chaidh a chluinnteal le seachd (teachdairichean) a' righ. "'Illean, 'Illean," thuirt a' righ', "bith- ibh amach. Tha rudeiginn a' cur cearr air an Each Bhlar Bhuidh' an nochd." Ach ge be an rud a bh'ann, chaidh iad am? ach 's thoisich iad air siubhal an t-sabh? ail 's chaidh na gillean is Conall as na falachain. Ach co-dhiubh cha ghabhadh sian faighinn 'san t-sabhal. Thill iad an uair sin astaigh a rithist. Thuirt iad ris a' righ, "Cha'n eil sian amuigh 'san t-sabh? al," thuirt iad. "Uill, theid sibhse 'chadal," thuirt esan, "agus fuirghidh mise air mo chois." Uill, chaidh iad a chadal ''s cha robh iad fada 'nam cadal gus na dh'eirich Conall 's thanaig e as an fhalachan is chaidh e a dh'ionnsaidh an Eich Bhlair Bhuidh' a rithist 's chuir e 'lamh air an Each Bhlar Bhuidhe. Thug an t-Each Blar Buidh' sgri? ach as an uair sin nach deachaidh riamh a leithid a chluinnteal agus dh'eubhi a* righ 's thuirt e ris na gillean, "Amach sibh, amach sibh," thuirt esan, "agus tha mi fhin a' falbh cbmhl' ribh." Chaidh iad amach is thoisich iad air siubh? al an t-sabhail 's cha ghabhadh am faicinn. Ach thuit dha'n righ, bha e 'dol seachad air uachdar an fhalachainn aig a robh Con? all, Is 'nuair a land e air Conall, rinn e big agus leum e as a' mhionaid 's ghluais e 's fhuair e greim air Conall. "A Chonaill Ruadh nan Car, tha thu agam fo dheireadh." "Tha," thuirt Conall, "'s mo thriuir ghil? lean." "Tha sin gle mhath." Chaidh an toirt astaigh agus bha cuil mhor air cul a' stobh 's chaidh an cur astaigh ann a* sin coltach ro priosan. Agus bha iad 'nan suidh' ann a' sin 's dh'fhuirich and said to the servants, "Out with you, out with you," he said, "and this time I'm going with you." They went out and they started to walk up and down the barn but they (Conall and the lads) could not be seen. But it happened that the king was going past the upper part of the hiding place where Conall was. And when he trod him, Conall made a slight sound and the king leapt suddenly and moved and he got a grip on Conall. "Oh, Red Conall of the Tricks, 1 have you at last." "Yes," said Conall, "me and my three sons." "That is very good." They were led inside and there was a large corner behind the stove and they were im? prisoned inside there. So they were sit? ting there and the king stayed up watching Conall and the three sons. But the night was long in passing, and anyway the king spoke to Conall and he said to him, "If you tell me a tale in which you were in a worse situation than you are tonight, I will grant you the life of one of your sons." "Well, I wouldn't mind doing that at all," replied Conall. "When I was a young lad and walking the banks of the shore I used to be very in? terested in what I could see to pick ;up. But one day I was down on the banks of the shore and there was a hole going into the earth and I began to go inside the hole," he said. "I reached the end of the hole inside and I looked out then and the other end began to grow dark. A giant came in and he had only one eye. He caime in and approached the place where I was. He let out a great burst of laughter," said Con? all. "And when he did I let out a great burst of laughter." 'What made you laugh?' said the giant there. 'What made you laugh yourself?' said I. 'I was laughing about the good time that I'm going to have tonight when I have you for my supper.' • That's not what got me laughing at all. But a man as fine-looking as you,' said I Now 208 Years Old ROBIN, JONES 8e WHITMAN, LIMITED Cheticaap 224??2022 Inverness 224-3125 BRIAND'S CAB visit Cape Breton TaURS Graham Ball Mu*aum Miiwrt Musawm Gaalic Collage see the beautiful CABOT TRAIL 564-6161 564-6162
Cape Breton's Magazine