Cape Breton's Magazine

> Issue 38 > Page 51 - A Visit with Wilfred Prosper, Eskasoni

Page 51 - A Visit with Wilfred Prosper, Eskasoni

Published by Ronald Caplan on 1985/1/1 (244 reads)
 

e'7 02-'795 AVNy31NI • B>|La:'s SZ6I '''i Sui-'tnp U9>|e:; SMdeu6o:'OL|d a-|/'3H XVJinVH 'M' JO saLdoo UQj. '>|3LMSUnvtg M9N j.0 A''LSUaALUfl ''"g>'4 PI-'gQ 0' pue 'a[3Lq'jg aiiq. j'o X'dop e i|q.LM sn 6uL/C[ddns adj 'uo:;aug adej j-o aBa[[03 /C:;LSuaALun '/CeuAL[[L93eii' uog o:' s>|ueL|:' anp 'sgei -'gqt'g'das-c'snSny 'abyjiBM nVIJOS "! • patjSLLqnd q-saij. seM q.i • saaA'OLdiuj peou - L Lg' j.0 pooL|uai|q.oug ueipeuep aq:' uoj. aayoM qojeas -au B 'PLog 'w bubs /Cq ua:}.:'UM sbm atOL'B sim id"l3H 'oj- s[BaddB ua:}.LUM atii "/Cbmb 5uLULd puB pe>|Bu '6uLAUBq.s q-uamoLu AuaA SLL|:' :'B auB'oqM 'stnos ublpbubo 'pnoud (OOO'OZ) puBsnoLi:' yCq.uaAas uaAO auB auaL|:' 'uot'aug adBQ ul 'ol:;ub[:'V aqq. j.o auoqs aLi:' uo 'bpbubq j.o aauuoo bii -q.LL B UL q.BL|:' papuLUiau aq sn %3[ aiuLq.UBaiu aqq. uj • 6uLaq-[[aM m hi lbldos j.o sq.0Bj. aL|:' oi 'suaMod lbldos puB LB.La:'snpuL /'[['ei -Dadsa puB 'aj.L[ j.o sapooi j.o 'smb[ j.o aDuaq.SLxa aqq. a:iBLau q.sniu aw ' {['e aAoqB puy "pat'uBuB aoj. aBBsn ao q.LqBL| A'UB a>|Bq. q.ou q.snLU a' • :}.spLLu uno ul aj-Lj. J.0 aun:'XLj. puB uior'sno AuaAa 'mbl Aj'bab 'uoL:'n:'L:'s -UL /CuaAa JO aDuaq.SLxa bj{% uoj. uosBau aqq. puB /Cuoq. -SLL| aqq. oquL aqoad /CLSuLq.Bq.LsaL|un aM q.BL|q. 'anuLq. -uoo oq a'LLpBLB 'aauj. 'qsaaj. quBM aM 'l '/'UBSsa -oau SL q.1 'sn uodn /'bl aouBaouBj. puB aDuaaaj.j.LpuL ai_qBqaoj.uJ03 q.BL|q. saL>|3BL|S aqq. uioaj. aaaj. saAtasano a>|BL|s :isnui aw 'uaqq. sLOoqos Mau j.o 5uL>|aas aqq. uj • wau >|aas puB s[Ooqos p[0 aqq. aABat q.snLu aw uaqq 'uoiuiuBiu oq. saDLj.uDBS aqq. 'ssaussat -qq.na oq SLULq.3LA aqq. aas puB q.noqB saAa ano uunq aw SB pUB '.pa>|ULMpOOLl SUa>|BLUMBL pUB SMB [ J.0 'SviaBBj-P qqLBaM jo ssaussaLnqnu aqq. jo • 'mb[ aqq. ULL|q.LM • Al -a:'BuiLqL6aLL!- qq-LBaM dn BuLLLd j.o aoLq-OBud aqq qnoq -B uuBaL aM sv *soLq.LLOd AquBd uo puadap q.ouuBD ajvj • aDUBJ. B SL 'q.L MOU>| MOU aM SB pUB 'aaBuBp UL sl A'OBaooiuaa anuq 'a:'OA aqq. spLaLM puB sqfivAB oqM uodn spuadap ll' -'oJ- aoLqsnC puB auBj. -LaM aqq aaaqM pu/ • uaoi asLM aqq. auB 'apBUj_ aauj LBuoLq.LpBaq. ULaqq qqLM SLBuaqn aqq uou iusLUOLq.Daq. -oud ULaqq qq.LM saALq.BAuasuo3 aqq. uaqq.LaM 'aunD oq. soLqLLOd AquBd 'ssaLBuLUBau 'OLBqoas 'Bullpmbp aoj. /'qmbLUL sq.L ul paqBas-daap oo:' sl luaqsAs b qons • aouaLpaqo uoj. uodBaM b sb uoLq.BAUBq.s asn oq puB 'uaaqqauq ULaqq jo spaau L'qi-A aqq. uo apBuq. oq uaiu J.0 dnoaB b smollb qoLqM 'spooB s.pl'om aqq. j.o uoLq. -nquq-SLp puB uoLqonpoud jo uiaq.sAs b j.o uoLq.3aLJ.aa q-UBLLL.L'q B SL q.1 'soLqi-LOd A':'JiBd j.o q.Lnsau aqq Al -auaui q.ou sl qqBLLq puB ApaBBuq. uoq.aag adBQ aqi 'on .. • SBULUvABa,, pauuBaun ULaqq BuLALdi-qLn' PUB 'sqassB 6uLq.uaAUL '>|3oq.s BuLuaqBM 'sa.Lqunoq 6uLALa3au Abm sq.L uo saoB AuBdiuoo aqq. aL.LqM 'aj.LL jo q.so3 aqq. qqm ar'Bjnsuaui -IU03 uaAau auB saBBM aaaqM LSAaL aqq. q.B luaqq daa>| oq apBLu aq lL!-M 'sq.aoj.ja ApaoM 'sq.aoj.j.a 'sAbmlb SB q.ng 'qno aBBM b aALa3aa qou pLnoqs saa>|aoM aqq. qBqq papa3U03 aq uaAa Ablu qj -aqBr's LeL3UBULj. ana:; s,uoLq.Baodao3 aqq j.o pauBaLB aq Ablu saanBLj. puB sqoBj. aiuos q.nq ' Lnj.qqnop sl q.i 'uaaq aABq saaqqo AuBLu OS SB 'paq.uLoddB aq Abui uoLSSLOiuiOQ l''oH V iON'Lqc -uoL''sanbufi ipaAoadiuL aq saa>|aoM aqq j.o suoL:n.puo3 aqq ll.lm 'pe6uBq3'sBq BLq,03s baom ul :;uaLuuaaA09 A:;aBd aq:; :;Bqq. mom 'saoilq lL' i'' saL:;LLBaa aoBj. UBO oqM aq sl ubiu asLM aqq. :;ng • q.sBd aqq. j.o sa>|Bq. -SLLU aq:; aaB aan:;nj. aq:; oq. apmB pooB b saiuL:;:;j.o ''/. • sn Ufof 03 S'>iTT pinoA ov{a asoq' H'ifA sano' T>is x'i'PT'TPUT puB dnoaS sSBanoous 03 'uba puB 'ae' B2 3noqB aano oi{i spuaxaj jo dnoaS b aaB a' '''is 'TP''N ' OHT a09 'T'o'S BAON 'duiBDiaano 'ZLV xo9 (sjoopino OMl P spueu j) J! V uieid np siiuv sen 90e3-V33 aua-a : s:io-B:quoo ABp:'39W QS • ?-PZZ{ZOe) uoq.aag ad'o 'duiBDT:;3qo moaj SuxABai >)JBcl |BU0!iBN spuBjMBjH uoiejg edBQ ui s6u!ino!>lS>'Jlunoo.x • aLBOs aBBM I726I '''' '' >I-*om 0:; >|DBq oB 0:; BuLLL.LM aaaM uaiu aq:; 'LM'V ul aoj. 'AuBd -luoo aq:; q:;.LM q.uaLLiaL:;qas b BuL:;Baq.LqaB ul aAL:;Daj. -j.auL puB ssaLdLaq uaaq SBq aBj. os quauiuaaAog ['eio -ULAoad aqi • -qsaLV!-P s%i op 0:; :;no • sl 'u la lom "W Aoy 'aw 'q.uapLsaad aq:; j.o spaoM aq:; ul 'AuBd -uioo aqq. puB 'saBBM uoLq.BAaBq.s aoj. >|aoM oq. asnj.aa ALpaq-unBpun uaiu aqi -uaapLj-qo aq:; oq pooj. puas qou pLp q.nq 'AuBdiuoo aqq. j.o Aqaadoad aqq q.oaq.oad oq. suoLBaa auLUi aqq. oq. sdooaq. paq3:;BdsLp Al'''I-P'''lu!- quauiuaaAog uolulluoq aqi 'sauLLu aqq ul >iaoM oq Bul -oB Luoaj. saa>|Baaq-a>|Laqs doq.s oq. pauq AaasLiu puB aaBuB aLaqq ul puB 'saaoq.s uoLSLAoad papLBa saauLiu AaBunq aiuos s>|aaM Maj qsBL aqq. Buuna • slbldlj.j.o Aq pauuBoi aaB suoLq.Bq.s BuLdiund aqq. q.nq ' LL!.qspuBq.s aqaLdiuoo b qB sl uoLqonpoad 'pasoLO aaB sauLiu aqi • uoLqDa:;oad Aluo a.Laqq sl qoLqM 'uoLqBZLUBB -ao aLaqq. >|Baaq oq q.duiaq.q.B ub 'ALpaMOAB aqmb 'puB 'Aq.Lu6LpuL puB AaasLiu aLaqq ul aaMOL LL!-'s luaq:; Moq oq SB qons aaaM saa>)aoM aqq oq. AuBdiuoo aqq JO SLuaaq aqi -aqndsLp aq:; aL:;qas oq. s:;aoj.j.a SLq ul Lnj.ssaDDnsun uoLBaa aqq uioaj. pauanq.aa ALl-'soaa SBq aoqB"| J.0 aaq.SLUL'g aqi i>|aaM aad Al.llubj aad squao Aq.au LU uBqq. aaoiu aoj. mollb qou op spunj. asoqM 'uoLun apBai aLaqq Aq p.LBd sqLj.auaq aq:; uo q.SLxa oq. BuLAaq. mou aaB saLL.LOiBj. .saeuLui aqi *BuLUOLq.ounj. pasBao aoaoj.aad aApq 'Aaqunoo aqq aaAo [l' suaz -Lq.LD luoaj. suoLq.Buop Luoaj. uaapL.Lqo puB uaiuoM Bul -AaBq.s aq:; BuLpaaj j.o uiaLqoad aqq qqm mou lL!-Q- ''L -q.uBLLBA BuLLBBnaqs uaaq pBq qoLqM saaqq.LiJLU03'j.aLL -ay aqi • 6uLAaB:;s LL!-'s aaB saLLLUiB' A'm • >I'Aom JO q.no LL!-'s aaB saauLiu aqq. BuLq.LaM j.o aiuLq. aqq. q.v • ssaaBoad aLaqq. aansua oq. saiULq LLB qB apBui aaaM smbl aAL:;oaqoad 'qq.LBaM oq. sqqBd aLaqq qqooius 0:; 000'00S'176$ WO paanod puB sa.LUBd -Luoo aq:; uioaj jaLLaa aoj lL'o aqq. oq. papuodsaa Aaqq. qnq 'paau ul puB BuLAaBq.s uaqM jaLLaa aLaqq. aoj. puB 'saLq.LunLULU0D s.aLdoad aLaqq. j.o BuLpLLnqdn aq:; aoj AauoLu s.aaABdxB:; aqq asn oq 'pauLLoap'aABq puB 'q.ou aABq BpBUBO j.o squaiuuaaAog L''-'isp'j PUB l'P -ULAoad aqq. 'paqBadaa uaqjo ooq aq q.ouuBD q.L aoj
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download