Cape Breton's Magazine

> Issue 47 > Page 47 - 2 Gaelic Tales: John Dan MacNeil & Mickey MacNeil

Page 47 - 2 Gaelic Tales: John Dan MacNeil & Mickey MacNeil

Published by Ronald Caplan on 1988/1/1 (262 reads)
 

D6 rinn thu leis? os ise. "Innsidh mi sin dhuit," os esan. "Dh'fh'g mi air a' rathad e far an do mharbh mi e." "Ah," OS ise, "cho luath 's a theid agad," OS ise, "gabh a-mach," os ise, "'s tog an duine sin," os ise, "'s tarruing a-staigh dhan choillidh an 'iteiginn e," os ise, "' tiodhlaic e air son nach fhaic na daoin' Thog e aisde dhan t-sabhal 's rug e air spaid. Dh'fhalbh e. Thuirt ise dhi-se fh6in gum b'fhearr dhi falbh, 's chaidh i sgairt a falaich feuch am faiceadh i d6 bha e dfeanamh. Riaraich e an duine a mharbh e. Shlaodaich e a-staigh dhan choillidh e. Rinn e beagan do chladhach 's chaith e ann e. 'S chuir e rud beag biodach do dh'Ciir as a dheaghaidh. Nuair a chunnaic ise gu robh e deiseil air son tilleadh dhachaidh, thill i air thois- each air dhachaidh. Rug i air pdit a bha staigh 's d6 chuir i anns a' ph6it, ach min-bhuidhe 's an t-uisge. Thug i tionndadh, na dh& dhi sin. Dhirich i suas a' dol dhan lobhta 's dh'fhosgail i an uinneag. Mar bu thrice nuair a thigeadh esan dhachaidh far trup bha e an cleachdadh aige suidhe fo bhonn na h-uinneig air drong. Sin far am biodh e 'na shuidhe mar bu thrice. Bheireadh is' air sp'in dhe'n spalag dhan lite a bha seo. Chaith i a-mach air an iRudderham * s Sport Shop Ltd. uinneig e, 's rachadh beagan dheth seo air an aodach 's air a cheann. Choimheadadh e suas, 's nuair nach biodh e coimhead rach? adh spadag eile dheth sin a chaitheamh. Thill e an uairsin a-staigh; th'naig i sin a nuas far na lobht'. "0 Mh'thair, Mh'thair," os esan, "nach ann a tha na l'ithean ne6nach an diugh?" "D6 mar sin?" os ise. "Ag obair air sileadh," os esan, "lite bhuidhe." Oh, bha ise seo cho toilichte nuair a chuala i sin. "Tha e direach a bu mhath leams' a bhi. Tha e cho gdrach co-dhil." Ach chuimhnich i an uairsin direach aig am--aig a' lite fh6in--gu rachadh aice air a chuir air trup, agus thuirt i gu robh dCiil aice maistreadh a dheanamh. Agus dh'iarr i air son a dh'fhalbh... cha b'ann dhan n'baidh bu ghiorra ach an nltbaidh a b'fhaide na sin air son 's gu faigheadh i liine. B'e d6 bha 'na h-inntinn aig an am dheanamh. Chuir i esan air trup a dh'iar- raidh crannadan. Dh'fhalbh esan, 's thug i sin sgian a bh' air a' bh6rd 's ghabh i dhan t-sabhal far a robh na caoraich. Bha rud' a' sin 's adh- aircean m6r air. Ghearr i an ceann far a' ruda 's thug i leath' an ceann. Thog i ais? de 's ruig i far a robh an duine air a thi- odhlacadh, 's thug i am beagan Ciir a chaidh a chuir air, thug i dheth far a' sin e, Thog i an carcas 's thairruing i an carcas a-staigh na b'fhaide dhan choillidh. Chuir IVI'I I O Cll IVJ Men's and Ladies' All-Season Jackets New Colours for Spring '88 A Great Selection of Sports Clothing: • O.P. • Adidas and • SpeedO • Brooks many more 2 LOCATIONS IN SYDNEY: Cape Breton Shopping Plaza 562-3666 Mayflower Mall 539-3664 ANSWERS fOYOUR QUEsrioNS-irs Do you have questions about AC general insurance (auto, home, liability, m'K9 bonding, etc.)? We have people m m 'mw who can answer your questions E aa S h over the phone or by mail mt''' with the right pamphlet. A K Becoming better '' rWm informed about insurance is only a phone Callaway. Halifax: 429-2730 Toll Free: 1-800-565-7189 Monday to Friday, 8:30 a.m.-4:30 p.m. insurorvce Bureau of G'noda Bureau d'assuroAce du G''rxada Representing private general insurance companies in Canada (47)
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download