Cape Breton's Magazine

> Issue 12 > Page 20 - Finlay Cameron, "Iain Mac An Tuathanaic"

Page 20 - Finlay Cameron, "Iain Mac An Tuathanaic"

Published by Ronald Caplan on 1975/12/1 (316 reads)
 

am bata bhi agam a h-uile latha." Bha sin taghte leis a bhean. Thoisich e air cladh- ach toll a stigh ara 'bottom' na beinne • fhuair e stigh piOs breagha. Thrus Iain bha e 'na sguidseach a nise • agus a mhathair coinneach is rainneach is 'pile' de spruis* Chuir iad a stigh fodhpa e an ceann na h-uaimhe agus bha iad a' cadal an sin* Thog e earn chlachan a mach aig ceann na h-uairahe • bhiodh e a' bruich a' bhuntata 's a' sgadain an sin, am poit mhor* Sin an dol air adhart a bh'ann fad greis • gus an do dh'fhas Iain suas gu bhith seachd bliadhn' deug • bha e *na ghille raor, mor, mor, raor* Thuirt e ri mhathair an latha bha seo, "Mhamai, chaneil raise dol a dh'fhuireach an seo nas fhaide* Tha mi dol a choirahead feuch a bheil duine eile air an t-saoghal seo ach sinn fhein* "Well," thuirt a mhathair, "tha raise deonach," 'Nuair a bha e falbh chuir i dk bhuntata is sgadan ann an neapacaidh bheag dhearg a bh'aice a thug a raathair dhith • an aon rud a bh'aice ris an t-saoghal mar chuimhneachan air a ma- thair • is thug i do dh' Iain e chionn nach robh aice de ghillean ach e fhein* Chuir Iain raaide beag troimh seo 's chuir e air a ghuaillean e, is charaich e air* Cha deachaidh am fait a thoirt dheth riamh no'n fheusag, no sian • bha e 'na fhalt 's na fheusaig uile gu leir* Thug e seachdainn a' coiseachd gus an robh e direach gu bhith raarbh • ag ithe saoitheagan fiadhaich is rudan a bhiodh e a' faighinn 's a' choille • theirig an sgadan
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download