Cape Breton's Magazine

> Issue 12 > Page 19 - Finlay Cameron, "Iain Mac An Tuathanaic"

Page 19 - Finlay Cameron, "Iain Mac An Tuathanaic"

Published by Ronald Caplan on 1975/12/1 (322 reads)
 

Finlay Cameron continued from inside back cover ann idir* Bha i a' dol mun cuairt a' mairdseadh sios is suas 's by gosh rainig i Iain is stad i • direach raar sud* Dh' fhoighnich i dhan Officer co as a thainig an duine liasal a bha seo* "Well, chaneil fhios agams co as a thainig e, ach fhuair raise raach e air taobh a raach na feansa an sud e is thug rai stigh e is dhress rai suas e. is sin e* "Well," thuirt i, "raura faigh mise fear ud ri phosadh tha rai dol dhachaidh 'S a' dol dhan leabaidh 's tha rai dol a dh'fhuireach innte gus ara faigh mi'n bas." Well alright, thill i dhachaidh is thug i leabaidh oirre* Dh'innis i dha h-athair a rud a dh'eirich dhith • an duine chunnaic i shios an sud* "Well," thuirt a h-athair rithe, "chan urrainn dhutsa duine curaanta sara bith a phosadh* Feumaidh sinn faighinn a raach de staid a tha air a chulaobh is a bheil 'royal blood' ann." Well, cha robh fhios de'n doigh a ghabhadh seo faighinn a raach, ach all right, thug e an Officer a stigh is thuirt e ris, "Peuraaidh tu fear dhan na saighdearan a chuir air falbh ach ara faigh sinn cunntas air Iain • co as a tha e, no co e, de'n duthaich as an d'- thainig e*" Alright 'volunteer' fear dha na saighdearan falbh*s am fear a chaidh a chuir air falbh bha e fhein is Iain gu raath 'churamy,' fhios agad* Thuirt Iain ris, "Nise, coimhead • na toir thusa droch naidheachd air ais an seo orrasa ge bi de ni thu*" "Cha toir gu dearbha," thuirt an saighdear* Dh'innis e dha • direach thug e 'description' dha air an rathad air an rachadh e 's a h-uile h-aite, gach beinn is dad a bh'aige ri dhol roimhe gus an ruigeadh e, agus an uair a ruigeadh e an rud a bha roimhe • uaimh is athair 's a mhathair. Finlay Cameron and Friends at the Boisdale Concert. 1967* Well dh'fhalbh an saighdear co dhiu is thug e greis de dh'uine &' coiseachd. Mu dheireadh thall, by goshj rainig e 's chunnaic e a' chailleach mhor a bha seo • cha robh ara bodach a stigh direach aig an am. Dh'fhoighnich e dhan chaillich saoil am faigheadh e fuireach an nochd. "Well," thuirt a?? chailleach ris, "chaneil moran de dhoigh againn air duine chuir suas an nochd, ach" thuirt i, "bha aon ghille againn Scuba Courses -- Basic & Advanced Rentals • Air Station & Repairs ProDiveShop C.B.School of Diving oi'b tours ?irangbd umim Box 416, 500 Esplanade, Sydney Telephone 539-7676 breton divers supply limited JACOB SON'S '' and iii Hnrnma Chariot ??IB te Street,''S m ydney KEN YAZER MOTORS LIMITED 161 PRINCE STREET SYDNEY, NOVA SCOTIA TELEPHONE 564-4344 Cai)e Breton's Magazine/l9
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download