Cape Breton's Magazine

> Issue 61 > Page 78 - "The Exodus" A Selection from stephen J. Hornsby's New Book: Nineteenth-Century Cape Breton: A Historical Geography

Page 78 - "The Exodus" A Selection from stephen J. Hornsby's New Book: Nineteenth-Century Cape Breton: A Historical Geography

Published by Ronald Caplan on 1992/8/1 (764 reads)
 

qsjuoBui >|jBd |BU0!JBN 9M101 esop IBLJUOjpune-i >lJBd J9|IBJ1 s.ONia iV AVIS luejneisay ' 3JO)S dots 'uq qs|uoBu| 90! * |9ni diuBO , S|9Aou , smd IBOOJBL'O ' UJ|!i ' S9U!ZB6bLU sjiu9Anos ' spooB p9>iBq ljS94 s.ONia iV dOlS SuiAuai puB ,,ui9qi jaqjB uajpnqo Jpip Joj aouBjusqui qq'jjoj -UIOO B pUB S3A]9SUI3qi JOJ 90U3pU9d9pUI ??U0l-9JI| B JO SUB3UI 9qj 'apjBO jpqj 'spu'j Jiaqj jjo Sunps [are] ooj sauo pp puB 'Ab • SJ9UIJBJ ??unoX • vsqi ZL2 ui pajou J9puoJ9}j uvipvjy aqx • puB|Si aqj uo suop'dnoDO jofeiu b uiojj uAVBJp 9J9m sjubjS -mid jT?qj sjsaSSns jaqjjnj juaiuiuoo yCrejodm9juo3 sauiui aqj oj SuTAom saijunoo jaqjo aqj uiojj aidoad Aq paoBjdaj ajaM sjubjS -luia JO jaquinu a??jB[ sji asnnoaq y(|ureui 'uoijiodojd jsaM0| aqj pBq /Cjuno3 uojajg ad'D sjubjSiui jo suoipodojd q2iq pBq os|B 'saijunoo Suiqsg puB Suiuubj XpuBuiuiopajd qjoq 'ssau -jaAui puT? uuojoiA sjauLrej pu'ip'q puB uauijaqsij jo Moy -jno aiqujapisuoo b SuijsaSSns 'Xjuno3 puoiuqoi>j uiojj ajaM sjubjSiui JO uoipodojd jsaSjBi aqj 'I68I P"' lZ-81 uaaMjag • sjBaX asaqj Suunp uojajg adB3 uiojj uoij'indod jo aSBqjJOuia'q aqj dojs OJ pa'rej /Cijsnpui |Boa aqj jo uoisuedxa puB Xoqoj [buoijbm aqx .;s3jBJS pajyun aqi JOj umoj |[buis siqj jja| aAijq saqiurej aioqM uaAas uuqj jaAvaj ou asaqj Suouiy spajpunq Xq pajunoo aq UBO s>[aaAv aajqj jsed aqj uiqjiM sjuBjSiuia aqj auo'i? joujsip ]BJOjoa|a siq J uiojj "'laaM Suipaaoons XjoAa ??uiuLre|B ajoui pire JojBajS Suiiuooaq si uojajg adB3 jo jjed siqj uiojj uoij -BjSiuia aqx,, :Aoijjno panuijuoo b pajjodaj ddudp-' poof{ uoj aqj 'paiunjaj X'ensn sjirejSiui |BuosT?as uaqAV 'jaqojOQ ui 'jboX JBqj jajBq 'sjauojajg ddBj ajaM pajpunq auQ " • [urejj aqj uo] jqSiu jsB| qSnojqj passed suosjad Xjjy puB pajpunq auo,, JBqj papjooaj isoj oioauSiyj aqj qjuoui auiBS aqj ui joj 'uojajg adB3UIOJJ ajaMpjBoqB XuBpI • re-iJ juBjgimaub aqojpres aq Xbui jSBd s5[aaM jnoj auios joj jSBa aqj uiojj uibjj XjaAg ""JiaaM jajjB 5(aaM SuiSBajoui uo sao?? snpoxa aqj • jBqj Z221 ipdv ui pajjodaj dpmouyj ujajsv;' moSsvjq m3' aqx "MOijjno jajBajS aqj JO ajBMB uaaq aABq oj jBaddB sauBJoduiajuo3 pasBajoap uoijBpdod aqj 'saijunoo buojoia pu' puouiqoi' ui puB 'juaojad 2'Z 'luo OJ paMO|S ajBJ qjMOjS |BpBoap aqx sjuBjiqBqui 000'I XjaAa JO ??01 'pajBjSiuia ajdoad 000'6 JSOUiib 'so88l ''i '1 ,;jjod siqj uiojj 'spssaA SuqiBs uojsog puB jajsaono|9 Xq SB 9/A SB 'jauiBajs punoq-uojsog Xjoao Xq sajBJS pajiun aqj JOJ sjauojajg adB3 Xubui os jo gui5[Bj-aABaj y(i5[aaM aqj • pajJodaj uojvdg ujaisv;' poofj iwj aqj aiiqM ''snjaduii jajBajS qjiM sajoqs jno uiojj jas uoijBjSiuia jo apij aqj '''dd/A jajjB 'ds/A • JBqj pajou jadBdsMau aures aqj '6'81 "I ./JSBd sJBaX b -jaAas JOJ aas oj pauiojsnooB uaaq aABq 9/a qoiqM aouiAOjj siqj uiojj aidoad jo snpoxa pjnuuB jBqj jo juauiaouauiuioo aqj aas y{pBaj[B d' 'Suiuado si Suuds jBqj mo' • :paAjasqo jdpuojd' unipvjy aqj 'ZL21 IP'v uj "ip Aub]/' -jam aq jou pjnoo spua JBqj 2uipuij ajaM Suiqsij puB Suiuijbj uiojj SuiAq b jno si>[Q oj SuiXjj saqiuiBj ajoui puB ajoui 'ajaqMasp a]iqM '0881 P'' ??Z.81 uaaMjaq sqof Jiaqj jso] uaui 003'1 sb Xubui sb 'sauiui aqj uj ??uoijB|ndod JO asBajoui {Bjujbu aqj uiBjsns oj mo| ooj ojbj b 'juao -jad 6n 01 paMO|s ajBj qjMOjS [BpBoap aqx sjuBjiqBqui 000'I jad sjuB.i??ima 55 'puB'sj aqj jja] aidoad OOO'S 'vaos ''881 P"' I/.81 uaaMjag ,/sajoos Xq japjoq [ireouauiv] aqJ ssojob ??ui ->[oo|j ajB"uojajg adB3 jo sjirejiqBqui aqj • jBqj pajJodaj sbm ji '6981 UI y'I 9''q Jsnui Xubui 'juauiXojduia aAijBUjajiB jnoqjiM puB '1'81 pu' Z.981 uaaMjaq sqof jiaqj jso| uaui 00I7 suios 'a|duiBxa joj 'Xjjsnpui jboo aqj uj uoijBjSiuia aAissBui pasnBO S0Z.81 sqi Ul uoissajdap JO jasuo aqj puB XjBajx Xjioojdioa' aqj JO uoijB2ojqB aqj 'X{uiBjja3 sjBaX uaayij jo uaj jsBd aqj JOJ aouiAOjd aqj jja] XjjBnuuB pBq ,,puB] aqj jo Mauis pire auoq aqj • 'apBJj aajj jo ajids ui jBqj pauirep udpjojd' uvipvoy aqj '??981 UI Moujno aqj uiajs jou pip Xjiaijob oiuiouooa ui aSjnsdn aqj 'S0981 XpBa puB S0&8I 'J'l 'qj JO sjBaX Xjioojdioaj aqj Sui -jnp juBXonq ajoui sbm uojajg adB3 jo Xuiouooa aqj q??noqj|v '/jBaX JSBd aqj Suunp Xbmb auoS aABq oj pres ajB spajpunfj ?? "uiaqj a|qBua 'im suBaui Jiaqj sb jsbj SB"??uiABa|[ • ][ijs ajaM ,,sjaqjo sb ipM sb • 'sjajnoqBj 'uauisapBJj 'so'S I ajBi aqj uj JBaX guiMonoj aqj aABa[ oj pajoadxa sbm ,,uoij -B|ndod jno JO snpoxa jajBajg {jijs b • puB '??c;81 ui sBpBUB3 aqj pire sajBJS pajiun aqi JOj jjay aABq oj pajJodaj ajaM ''suosjad jo jaquinu jBaj • ? v 'SuijBjSiuia os|b ajaM puB|si aqj jo sjred jaqjo UIOJJ sjajjjas BifBJjsnv ui saouBjsuinojio jajjaq joj padoq puB jqgqq aqj Xq pasnBO suoijipuoo oiuiouooa jood aqj Xq paijsijBS -sip ajaM Xireui jnq 'BqBJjsny qjnos ui sauaAoosip p|o3 aqj jo saiBj Xq pajnj sja>{aas-aunjJoj ajaM sjaqjo 'poaqojAi jo sjomo' -pj snoiSqaj ajaM sjubjSiui asaqj jo auios sjoujsip joai' Qp -pil/[ puB '5[oappBg 'auapJBpnog 'suuy JS 'qj uiojj Xpsoui 'a'd -oad gi2 SuiXjjbo puB'BOZ ''M. pu' Bipjjsny JOj uojajg adB3 jjai sdiqs xis '6581 Pue 1581 uasAvjag BajB aqj uiojj saqiurej JO uoijBjSiuia ssBui B paziuB??J0 'suuv JS J' -laptJai Xjiunuiuioo pire jaqoBOjd 'poaqoj'j ubuuom puajoAa' aqj 'BqBJjsny ui uos siq UIOJJ sjunoooB apBjnoABj SuiAiaoaj jajjv joujsip suuy JS aqj aABai ppoM saqiuiBj pajpunq |BjaAas 'sjBaX Maj b uiqji'V • • ajBjgiuia oj spunj juapijjns pBq Maj 'jaAi' BJij>i JO IPN'PV PFuoq uiBjdB3 a'q jnq 'aABa| oj pajuBM osiB sjaijjas paqsqqBjsa Awsy' ,/ajaqM asp juauiXo|duia ?{aas OJ amoq SuiABaj uam SunoX aqj jo asnBO jaiqo aqj • sbm jqSqq aqj jBqj pauo5|oaj Xjuno3 buojoia ui joXaAjns umoj3 aqx "'iJOM JO qojBas ui 'XjuBJoduiaj jsBa| jb 'puB'sj aqj aABa' OJ sjapjas puBpioBq Xubui paojoj jqSqq aqj Xq pasnBO uoijnj -ijsap pBajdsapiM aqx SuiuuiSaq sji pa'iJBUi jqSqq ojBjod aqx Xinjuao aqj JO jpq puooas aqj ui snpoxa jBaj?? aqj Xq pajjBMp aq oj ajaM suoijBjSiuia aAijBjuaj jsjij asaqj ja' '/aouiAOJj oaijbu Jiaqj pauopireqB aABq uioqM jo auios 'uiajsXs juasajd aqj japun puBq dn [a5[Bj] OJ SuijduiajjB uiojj uaui gunoX jo spajpunq pajjajap OABq,, OJ pauirep ajaM aouBJBap jo jsoo aqj puB puB' jo aoud aqj '8 ??81 uj SuiABaj osp ajaM puB|Si aqj jo sjJBd jaqjo uiojj sjapjas "XanBA Xojpo3 pajjjasun aqj oj UMBjp 'BajB aajB??JBpM -aA03 pBOjg aqj uiojj qsuj Maj b puB sjoos Xq SQtS I 'I-''' aqj Ul paMonoj ajaM Xaqx Binsuiuad jJoj-nB-jJoj aqj uo puB XBg s,a??Joa{) JS punojB XiJBpoiired 'puBipunojMa'j jo jsboo jsoM aqj apas oj jibjjs JoqB3 aqj ssojob poAoui jsboo aajB2 -jB]A[-dureopaq3 aqj uiojj suBipBoy '??0381 'qj ui Xbmb jjup oj pajiBjs sjauojajg adB3 'sqof jo aSBjJoqs pire puB' pooS jo :pB aqj Xq paSBjnoosiQ ireSaq 'uojajg adB3 uiojj auip siqj 'uoijBjg -iiua JO a]oXo mou b 'so??8l 'l-''' pu' ??0381 'J'l 'qj ui uojajg adB3 ojui Suunod ajaM sjoos puBjqSiH Jo spuBsnoqj sb uaAg ,,snpox3 aL|i • :q jdideiio uiojj 'saiouioo' JO seiqe) s.AqsujOH 'J|Ai |o Aue pepnioui lou eAeq e/w 'AeAVjepun lljis SBM uojiejBiui uo)3jg ede3-0)-pue|)03S om 3I!MM u3A3 sje -uotejg edeo iO Buijnodino eq)' • snpoxa 6umui)uoo e qif/vv sieep uojioeies sm 'laeis 'o Bujuioo aq} pue saujui leoo uoiajg adeo am |o uo|)ep!|OSuoo aq) o} joud sjeaA pajpunq auo aqi • MO-a)|e) se aquosap iqBjui sisiuiouooa leq/w jo aBJdA aq) uo uo)ajg adeo )0 )!ej}Jod q)6uai->|ooq aiqepeaj s|q) )noq6nojq) )joddns pue lieiap J0| o) luam AqsujOH saojnos lensnun pue asjaAip aq) )o auiOS sa)ej)Suouiap )djaoxa Buimoho) aqi • -)3afqns aq) uo auop as|a 6u|q)Aue o) jouadns iBujAOUi pue iniBujueaui q)oq si )uaui -doiaAap )uanbasqns pue aouaijadxa uoDejBiuiuii ,sjauo)ajg adeo iO )uaui)eaj) s.AqsujOH,, )eq) saiu/w as!ni/| aa ue!JO)S!H -)iaqs uo)ajg adeo 'm o uoDjppe )ua3aj )ue)Joduif ue s| ssajd A)!SjaA!un s.uaano-lliOOlAI ujoj| >iooq mou Sjqi :NOI10naOdiNI Aqdej6o90 leouotsiH V :uoi9jg adeo Ajniuao-muadiaufN :)|oog M3N s.AqsujOH T uaqdeis ujoj| uoi}33|3S v • snpox3 eqi,,
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download