Cape Breton's Magazine

> Issue 73 > Page 71 - Baboushka and the Three Kings

Page 71 - Baboushka and the Three Kings

Published by Ronald Caplan on 1998/6/1 (183 reads)
 

Chaidh na coigrich a-mach anns an fhuachd. Lean Brid oirre ag obair, agus nuair a bha i reidh, shuidh i slos gu suipeir aonaranach faisg air a' chagailt. Chaidh blaths an teine a-steach na cridhe, agus dh'fliairich i gradh agus aoibhneas obann airson an Leanaibh. "B'e uaslean gasda a bh'anntasan, agus b'e Righrean iad gu dearbh!" thuirt ise. "Chan e Naoidhean cumanta a tha iad a' sireadh. Feumaidh mise falbh is an leantuinn agus tiodhlagan a thoirt Thuige!" Anns a' mhadainn, dhuisg Brid trath, agus dh'uUaich i airson an tu- rais. Phaisg i tiodhlagan beaga luachmhor ann am poca. Choisich i a- mach anns a t-sneachda shamhach. Sheall i airson lorgan nan coig- reach, ach chbmhdaich an sneachd an t-slighe. Dh'fhaighnich i de dhuine as deaghaidh duine: "Am faca sibh na Tri Righrean?" Ach cha b'urrainn aon fhear, scan no 6g, a freagairt. Bho bhaile gu baile, bho dhoras gu doras, dh'fhaighnich Biid: "Am faca sibh an Naoidhe? an?" Ach fhreagair iad uile, "Chan fhaca." Agus gach bliadhna, aig an am seo, their iad gum bi Brid a' sireadh an Naoidhean le dochas m na cridhe. Their iad gum bi a' chlann a' feitheamh ri Biid agus ris na tiodhlagan beaga luachmhor a bhitheas i BABOUSHM AND THE THREE KINGS bl) Rtitli Kobbius * illustrnted bi) Nicolas Sidj[email protected] Centre Bras d'Or Festival of the Arts Baddeck: JULY 10 to AUGUST 23 Cabot Day Cabot Landing Provincial Park: JUNE 27 Big Wave Summertime Festival Big Bras d'Or: JULY 17 to 25 Fishing Derby & Crabfest Bay St. Lawrence; JULY 18 and 19 Highland Village Day lona: august i Regatta Week Bras d'Or Yacht Club, Baddeck: AUGUST 2 to 8 St. Ann's Highland Gathering (& Mod) Gaelic College, St. Ann's: AUGUST 7 and 8 Pork Chop Barbecue ross Ferry: august 8 North Shore Fishermen's Field Day/Crabfestl Little River: AUGUST 14 and 15 HarbOUrfeSt Englishtown: AUGUST 14 and 15 Middle River Flower Show Middle River: AUGUST 15 Linger by the Sea Festival NeO's Harbour: AUGUST 16 to 23 Cape Breton Fiddlers' Festival Gaelic College, St. Ann's: AUGUST 20 to 23 Feis Chladaich a Tuath North Shore Gaelic Festival: SEPTEMBER 26 and 27 Cape North Craft Fair Cape North: OCT. lOand 11 AND MUCH MORE, SUMMER & WINTER! , 71
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download